Arbeidsmarkedet i Vestfold og Telemark roper etter folk

I Vestfold og Telemark mangler vi 6100 personer i arbeidsmarkedet! Det tilsvarer 2,9 % av de sysselsatte i fylket. Nesten alle bransjer i fylket etterspør arbeidskraft.

I fylket vårt har behovet for ansatte økt i nesten alle næringer. Flest trengs i helse- og sosial (1600 personer) og innenfor bygg og anlegg (1100 personer) (fig. 1), som begge har toppet statistikken i noen år. Innen eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting etterspurte virksomhetene 950 flere enn de klarte å ansette. Industrien, varehandelen og reiselivet ønsker også flere ansatte.

Figur 1. Hvor mange sysselsatte mangler næringene i Vestfold og Telemark. Kilde: Bedriftsundersøkelsen 2022, NAV.

Stort behov for salgsmedarbeidere, både til butikk og telefonselgere, gir muligheter for å slippe grupper med lavere formell kompetanse inn på arbeidsmarkedet.

Les mer om kompetansebehov i Vestfold og Telemark.

Etterspørselen etter arbeidskraft er en del av nasjonal og internasjonal trend. 27 % av virksomhetene i Norge hadde i 2021 problemer med å rekruttere kompetansen de søkte etter. Dette er med god margin den største andelen siden NAV begynte å stille spørsmålet i sin årlige bedriftsundersøkelse i 2012. NAV anslår at det i dag mangler 70 000 personer i arbeidsmarkedet i Norge. Helse, pleie og omsorg trenger 15 750 flere ansatte, og da spesielt sykepleiere (5900). Det mangler også 11 500 ansatte innen bygg og anlegg. Arbeidsledigheten er lavere enn på lenge i USA og EU også.

Enda flere trengs framover

Bedriftene i Vestfold og Telemark er på tredjeplass av fylkene i forventning til arbeidsplassvekst. Hele 22 % av virksomhetene i fylket forventer å øke bemanningen i året som kommer, mer enn dobbelt så mange som i fjor, og det høyeste tallet siden 2008.

Helse- og sosialtjenester er blant næringene med lavest forventninger til økt sysselsetting. Det står riktignok ikke på viljen: Helse og sosial var næringen som hadde størst problemer med å rekruttere i 2021. 28 % av virksomhetene opplevde i 2021 at de ikke fikk besatt stillinger de hadde lyst ut, og 13 % hadde ansatt noen med lavere eller annen kompetanse enn den de søkte etter.

Viktige industrigreiner i fylket vårt, som produksjon av metallvarer og prosessindustrien, er blant næringene med størst forventninger til økt sysselsetting.

Les mer om industrien i Vestfold og Telemark.

Norges banks periodiske intervjuer av bedriftsledere Norges-bank.no viser det samme bildet. Fra slutten av 2021 er det en kraftig økning i antallet som rapporterer om problemer med å skaffe nok arbeidskraft. Både rekrutteringsutfordringene og vanskelig tilgang til råvarer gjør at mange ikke kan øke produksjonen for å møte økt etterspørsel. Industrien og bygge- og anleggsnæringen har særlig store utfordringer, begge viktige næringer i Vestfold og Telemark.

Hvem skal fylle jobbene?

Det er ikke mulig å øke sysselsettingen i alle næringene samtidig uten en økning i arbeidsstyrken. Hvor skal disse arbeidstakerne komme fra? De ledige? De er allerede få. De som står utenfor arbeidsstyrken? Pensjonister, studenter, uføre, hjemmeværende? Arbeidsinnvandring har lenge vært en løsning, men arbeidsinnvandringen er redusert siden 2012 og enda mer under pandemien, og det er ikke sikkert den kommer tilbake med det første.

Samtidig har Vestfold og Telemark landets nest laveste sysselsettingsgrad blant personer mellom 20 og 66 år, med 74 % mot litt over 77 % i landet som helhet. Særlig de yngste er i mindre grad sysselsatt enn i resten av landet (fig. 2).

Les mer om sysselsetting i Vestfold og Telemark.

Figur 2. Sysselsettingsandel i ulike aldersgrupper i Vestfold og Telemark og landet, 2021. Kilde: SSB, tabell 11930.

Publisert: 17.06.2022 Oppdatert: 19.03.2024 kl.11:55