Samfunn og plan

Fylkeskommunen har flere roller i kommunal og regional planlegging.

Vi sørger for en helhetlig og bærekraftig regional utvikling

Gjennom regionale planer og føringer er vi med på å ivareta næringsutvikling, by- og stedsutvikling, folkehelse, friluftsliv, klima, naturmangfold og miljø.

Vi veileder og hjelper kommunene og andre aktører i deres planarbeid

Fylkeskommunen samhandler tett med kommunene og gir planfaglig veiledning og høringsuttalelser som skal sikre at kommunale planer blir gode styringsverktøy for samfunnsutviklingen. Dette skjer i form av rådgivning i konkrete saker og planprosesser, kurs og temasamlinger. Fylkeskommunen drifter regionalt planforum og plannettverket.

Vi ivaretar lovpålagte sektorinteresser i alle plansaker

Det gjelder feltene kulturminner og kulturlandskap, vannkvalitet, friluftsliv, vilt og ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming med mer.

Tor Arne Hellkås
Seksjonsleder
Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.