Samferdsel

Telemark fylkeskommune har ansvar for fylkesveier, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og skoleskyss, transportløyver, transporttjenesten for funksjonshemmede og transportberedskap.

Telemark fylkeskommune er ansvarlig for å utvikle, drifte og vedlikeholde om lag 1907 kilometer fylkesvei. Vi jobber også med utbygging av ny vei der det er behov for det. 

Mer enn 200 busser sørger for rundt seks millioner kollektivreiser årlig, og det er en klar ambisjon å øke antall kollektivreisende i årene fremover. 2500 personer som grunnet funksjonshemming ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport, er brukere av fylkeskommunens TT-ordningen.

Vi jobber for økt satsing på nullutslippsbusser, og målet er at kollektivtrafikken skal være fossilfri innen 2027. 

Farte bysykler kjører om lag 1500 turer i uka i Skien og Porsgrunn, og det er planer om å utvide ordningen. 

Nullvekstmålet

Nullvekstmålet innebærer at «veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange», og ligger til grunn for gjeldende og kommende Nasjonal transportplan 2022-2033.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Hildegunn Sørbø
Fylkessjef samferdsel

Flere saker om samferdsel og mobilitet