Tannhelse og forebyggingHva gjør vi for deg?

  • Alltid til stede for Telemark! Vi tilbyr tannhelsetjenester til alle som bor i, eller midlertidig besøker, Telemark. Vi fokuserer ekstra på de som trenger det aller mest.
  • Forebygging er nøkkelen. Vi jobber aktivt helsefremmende og forebygging.
  • Spesialbehandling. Vi tilbyr spesialbehandling som tannbehandling i narkose.
  • Tilgjengelig for alle. Vi behandler både de som får gratis tjenester og de som betaler selv.
  • Omsorg for utsatte grupper. Vi sørger for tannbehandling til de i fengsel og personer som mottar rusomsorg.

Har du krav på gratis behandling?

Du har krav på gratis tannbehandling hvis du er i en av disse gruppene: 

  • Barn og ungdom 0 til 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede eldre enn 18 år
  • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke som er innlagt i institusjon
  • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie med et kommunalt vedtak for sykefaglig hjelp i hjemmet minimum én gang pr. uke i tre måneder eller mer 
  • I tillegg har 19-24-åringer rett til tannbehandling mot 25 prosent egenandel.

Arbeidet vårt er regulert gjennom tannhelsetjenesteloven.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Finn din tannklinikk

Skal du bestille time hos tannlegen? Du finner en oversikt over våre 14 tannklinikker her

Live Lid Breiland
Fylkestannlege

Se flere saker om tannhelse og forebygging