Personvernerklæring

Personvernerklæringen på denne siden skal forklare hvordan den offentlige tannhelsetjenesten i Telemark behandler dine personopplysninger.
Behandling av personopplysninger

Når du går hos oss som pasient, eller er i kontakt med oss på andre måter, må vi samle inn og bruke informasjon om deg. Dette kalles persopplysninger. Her kan du lese om hvilken informasjon vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter du har. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine er fylkestannlege Live Lid Breiland. Se kontaktinformasjon:  

Adresse: Tannhelse og forebygging v/Live Lid Breiland

Postboks 2844.

3702 Skien 

E-post: live.lid.breiland@telemarkfylke.no 

Telefon: 35 91 70 00 

Organisasjonsnr.: 821 227 062 

Hvorfor og hvilke personopplysninger samler vi inn?  

Vi samler inn og bruker personopplysninger om deg til ulike formål, avhengig av hvem du er og hvordan vi treffer deg:  

1. Når vi undersøker og behandler deg, lager vi en journal i vårt elektroniske journalsystem. Dette gjør vi, fordi vi er pålagt å dokumentere behandlingen din jf. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.  

2. For alle bosatte i fylket mellom 0 og 24 år henter vi informasjon automatisk fra folkeregisteret jf. pasientjournalloven § 21.

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi bruker personopplysningene dine til å forbedre nettsiden vår, basert på hvordan brukerne opplever den. Vi passer på personvernet ditt ved å kun bruke opplysningene til statistikk. I statistikken er det ikke mulig å se hvem du er. Vi sletter denne informasjonen hver dag.

Taushetsplikt 

Alle som jobber hos oss har taushetsplikt. Det er hovedsakelig bare tannhelsepersonell som gir eller administrerer tannhelsehjelp som har tilgang til pasientjournalen din. Enkelte andre ansatte har begrenset tilgang for å kunne utføre nødvendige administrative oppgaver. Eksempler på slike oppgaver er regnskap og IT-drift. Disse ansatte har gjennomgått opplæring og har også taushetsplikt.

Utlevering av personopplysninger til andre  

Vi gir ikke personopplysningene dine videre med mindre det er lovlig grunnlag for utlevering. Eksempler kan være ved en avtale med deg, som ved henvisning til spesialistbehandling og refusjonskrav til Helfo. Et annet eksempel er hvis det foreligger lovhjemmel som pålegger oss å gi ut informasjon.  

Vi samarbeider i noen tilfeller med databehandlere som samler inn, lagrer eller jobber med personopplysninger dine for oss. Et eksempel er selskapet som sender ut timeavtaler på SMS. Da har vi avtaler som skal passe på informasjonssikkerheten din i alle ledd. 

All behandling av personopplysningene dine skjer innenfor EU/EØS-området. 

Hvordan oppbevares dataene? 

Pasientjournalen din lagres hos oss, beskyttet av ekstra sikre brannmurer.

Lagringstid  

Helseopplysninger skal lagres så lenge det er nødvendig, og deretter slettes de, med mindre det er særregler i helselovgivningenjf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendg for formålet det ble samlet inn for. For eksempel, hvis du har sagt ja til at vi kan bruke informasjonen din til noe spesielt, så sletter vi den når du trekker tilbake det samtykket.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, blir slettet når avtalen er over og alle oppgaver som hadde med avtalen å gjøre er ferdige. Men noen ganger sier loven at vi må ta vare på informasjon, for eksempel pasientjournalen din. Da sletter vi ikke informasjonen.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg  

Du har rett til å se eller få kopi av journalen din jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Du har også rett til å rette eller slette personopplysninger jf. helsepersonelloven §§ 42-44 . Her finnes det særregler vi må forholde oss til jf. journalforskriften § 14 mv.  

Du kan også kreve begrenset behandling, kreve rett til dataportabilitet og klage på behandlingen av personopplysningene dine. Du kan be å få personopplysningene utlevert på klinikken eller tilsendt per post. Les mer om rettighetene dine på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no    

For å bruke dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.  Vi vil samtidig be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Klager 

Hvis du mener vi behandler personopplysningene dine feil, eller at behandlingen ikke samsvarer med det vi har beskrevet her, kan du klage til Datatilsynet

Du kan klage på Datatilsynets nettsider:

Hvordan klage til Datatilsynet? | Datatilsynet  

Har du har spørsmål om behandling av personopplysningene dine, kan du også sende e-post til Personvernombudet. 

Endringer 

Hvis vi endrer tjenestene våre, eller hvis reglene for personopplysninger endres, kan denne informasjonen bli oppdatert. Hvis vi har kontaktinformasjonen din, vil vi fortelle deg om endringene. Hvis ikke, kan du alltid finne oppdatert info her på nettsiden.

Kontakt oss

Fylkestannlege
Live Lid Breiland
E-post: live.lid.breiland@telemarkfylke.no 
Telefon: 35 91 70 00 
Adresse: Postboks 2844. 3702 Skien 
Organisasjonsnr.: 929 882 989


Personvernombud
E-post: personvernombud@telemarkfylke.no