Omstilling til lavutslippssamfunnet

Nesten all menneskelig aktivitet påvirker naturen og miljøet. En hel verden jobber med å skille verdiskaping fra klimagassutslipp og vi har et langt stykke vei å gå før vi lykkes.

Verdiskapning gjennom grønn omstilling og samhandling for å løse komplekse samfunnsutfordringer er to viktige målsettinger for fylkeskommunen, og som det er tverrpolitisk enighet om. 

Grønn vekst

Grønn vekst er smart og ofte lønnsomt. Å ikke satse på en grønn omstilling er langt mer kostbart på sikt. Det «grønne skiftet» innebærer bedre ressurseffektivitet og fornybare og «grønne» system design. Fylkeskommunen er med å bidrar til å fremme økonomisk verdiskaping som gir lavere samlet miljøbelastning. Økt effektivisering i næringslivet er for framtiden ikke nok. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å bidra til at offentlige og private virksomhetsledere i enda større grad skal flytte fokuset fra å kun se på egne klimagassutslipp og effektivisering av produksjonen, til å fokusere på nye grønne markeder, innovasjon og nye forretningsmodeller som bedre utnytter mulighetsrommet i «det grønne skiftet».

Grønt næringsliv

Den sirkulære økonomien er et satsingsområde som skaper nye markedsmuligheter, arbeidsplasser og bygger nytt grønt næringsliv. I en sirkulær økonomi utnyttes ressursene effektivt ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Produkter brukes effektivt ut sin levetid og gjenbrukes, gjerne også utover sitt opprinnelige formål. I den sirkulære økonomi sees avfall som en ressurs, og produkter designes slik at materialene lettest mulig kan gjenvinnes. Et godt eksempel på dette har vi ved Den Magiske Fabrikken.  

Det er sterke internasjonale og nasjonale drivkrefter for grønn vekst i tiårene som ligger foran oss. Produkter og tjenester med lav miljøbelastning foretrekkes av stadig flere. For at næringslivet skal kunne omstille seg og vinne i de nye markedene, kreves en tydelig grønn strategi og ledelse, så vel fra myndighetene side, som fra næringslivets ledere og deres styrer.  

Felles for utviklingen av miljøpolitikk i Norge og EU er at man i stadig økende og tydeligere grad kobler økonomi, konkurransekraft og grønn utvikling. Reduserte utslipp og andre skadelige miljøkonsekvenser bygger først og fremst på bedre ressursutnyttelse. Og god ressursutnyttelse er god økonomi og konkurransekraft.  

Fylkeskommunens arbeid

Fylkeskommunen arbeider med å forbedre sine innkjøpsrutiner og har etter hvert høstet resultater av å være en krevende innkjøper. Et godt eksempel er nye Horten videregående skole, et +Hus (BREEAM Outstanding) som produserer mer energi enn bygget bruker. Den offentlige innkjøpsmakten er stor og må benyttes. Ikke for å gjøre det vanskelig for lokale leverandører, men heller for å bidra til at regionalt næringsliv utvikles mot et marked som stadig setter flere og strengere miljøkrav til produkter og tjenester. Slik kan regionalt næringsliv vinne i den nasjonale og internasjonale konkurransen.  

Klima- og energinettverket

Samhandling er et viktig stikkord for å løse komplekse samfunnsutfordringer. Fylkeskommunen har derfor etablert et klima- og energinettverk. Nettverket jobber for å redusere medlemmenes klimagassutslipp og samarbeide om grønn samfunns- og næringsutvikling. Gjennom å dele erfaringer og utvikle kompetanse og løsninger som fremmer grønn omstilling, bidrar nettverket til å samle kreftene og oppnå regionale og nasjonale klimamål

Les mer om klima- og energinettverket her!

Samhandlingsarena for grønn industri

Samhandlingsarena for grønn industri er en møtearena som sikter mot å skape et bredt samarbeid mellom aktører i regionen på tvers av teknologi og geografi. Målet er å finne løsninger for å bli en klimapositiv industriregion med god kraftbalanse. Vi legger opp til tre til fire møter i året. 

Du kan lese mer om samhandlingsarenaen og få informasjon om møtene her.  

Publisert: 25.10.2019 Oppdatert: 30.11.2023 kl.11:42

Bård Sæthre
Seksjonsleder klima, næring og innovasjon