Dysleksistøttande skule

el-tavle
Foto: Siv Reidun Eide

Publisert:

29.09.2023

Oppdatert:

29.09.2023 kl.15:04

Vest-Telemark vidaregåande skule har som mål å støtte elevar med dysleksi på mange ulike måtar. Skulen ynskjer at dysleksi ikkje skal vere noko hindring for å greie å hente ut eige potensiale og prestere maksimalt.

Vest-Telemark vidaregåande skule har dei tre siste åra jobba med å setje søkeljos på dysleksi, og har hatt dette som eige prosjekt i utviklingsplanen. 

Skulen har kartlagt kva område me er gode på, og kva område me treng å jobbe meir med.

Kor er me i prosjektet?

Nett no er me i ein utprøvings- og kompetansehevingsfase, der me har jobba i tre hovudretningar: 

1. Kompetanseheving i personalet ved å nytte det me kallar for "dysleksidrypp". Det vil seie at me nyttar ein liten del (5-15 min) av fellesmøta til å minne om og formidle gode tips og kunnskap om dysleksi, dyslektikeren og metodar for tilpassa opplæring i klasserommet. 

2. Å nå fram til elevane med kunnskap om kva det vil seie å ha dysleksi. Med dette oppnår me at elevane kan bli meir medvitne om seg sjølve eller medelevar sine utfordringar om ein har dysleksi. På dette viset håpar me å få meir forståing for dysleksiutfordringar hos medelevar, og om mogleg at elevane sjølve kan bli medvitne om at dei kan ha dysleksiutfordringar, og vite kor dei kan søke hjelp. 

3. Å gje pedagogane verktøy for å tilpasse skulekvardagen og opplæringa, slik at også dyslektikarane greier å hengje med og nytte sine styrker til god læring. 

Skulen har ei dysleksigruppe

Dysleksigruppa møtast med jamne mellomrom for å analysere no-situasjonen og planlegge kva grep ein skal ta for å komme vidare i arbeidet for å bli endå meir dysleksistøttande. 

Til hjelp i dette arbeidet nyttar gruppa to arbeidsreiskapar: 

1. Kartlegging og analyse av ståstad - ved hjelp av Forms undersøkingar i pedagoggruppa.

2. Ei liste over område som skulen ynskjer å utvikle seg på. Her har skulen tatt utgangspunkt i teoriar og grep frå Dysleksihåndboka til Åsne Midtbø Aas, og tilpassa desse etter lokale tilhøve. 

Dysleksidrypp

I dei før nemnde "dysleksidryppa" har skulen mellom anna jobba med: 

  1. Kva kjenneteiknar dyslektikaren
  2. Kva er ein dyslektikar sine styrkar?
  3. Kva er dyskalkuli?
  4. Tilpassa opplæring og oppmelding til PPT ved mistanke om f.eks. dysleksi
  5. Døme på dysleksistøttande opplæring
  6. Repetisjon, analyse og framheving av dei områda me har sett søkeljos på (ny kartlegging)
  7. Samhandling, for å dele eigen praksis med kvarandre (Metode: dialogduk)
  8. Presentasjon av framdriftsplanen - kor er me no og kva prioriterar me framover?
Tiltak om dysleksi i høve elevane

Me prøver å nytte oss av ulike informasjonskanalar for å få fram kunnskap og støtte kring dysleksi. Difor laga me våren 23, plakatar som vart laminerte og hengt opp på strategiske stader. Hovudsakleg i klasseromma, men også, - tru det eller ei, - på toaletta. Me la også same informasjon på skulen sine infoskjermar. 

Neste steg her er å gå ut med informasjon i sosiale media, og å ha ein ny runde med nye informasjonsplakatar - igjen nytte toaletta og infoskjermar - og i tillegg skulen sin Instagram og Facebook.