Skulemiljøutval (SMU)

Alle skular skal ha eit utval som jobbar for det fysiske og psykososiale skulemiljøet.

Skuleutval (SU) og skulemiljøutval (SMU) er heimla i opplæringslova

Kvalitetskjenneteikn for arbeid med SU/SMU

  • Arbeidet i SU/SMU er ein del av skulen sitt kvalitets- og utviklingsarbeid.
  • Det er heilskap og samanheng i arbeidet med oppfølging av det fysiske og psykososiale skolemiljøet, og SU/SMU har ei sentral rolle som rådgjevande organ i dette arbeidet.
  • SU/SMU har eit systematisk og godt arbeid for ein respektfull, inkluderande og god dialog mellom alle representantar.  
  • Arbeidet i SU/SMU blir følgt opp i styringsdialogen og andre møte mellom skulene og skuleeigar.
Referat frå møta i SMU/SU:

9. november 2021

5. januar 2022

15. mars 2022

11. mai 2022

28. september 2022

25. januar 2023 

 

Publisert:

04.05.2022

Oppdatert:

30.01.2023 kl.10:27