Teknologi- og industrifag

Vg1 teknologi og industrifag danner grunnlag for mekaniske-, elektromekaniske- og transportfag. Et bestått Vg1-kurs åpner opp for hele 18 ulike Vg2-kurs videre. Noen av de ferdighetene du tilegner deg første året er å dreie, frese, bore, kappe, skjære, sveise og lodde.

Er teknologi- og industrifag noe for deg?

Du lærer

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann
  Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Teknologi- og industrifag ved Notodden videregående

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekno-industri, bilreparasjoner, kjemisk prosessindustri, transport og logistikk og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene.

Fagopplæring i tekniske og mekaniske fag er også et godt utgangspunkt for å studere videre ved tekniske fagskoler og ingeniørhøgskoler. Bransjen har stort behov for bred kompetanse på ulike nivåer.

På Notodden videregående skole har du følgende muligheter etter vg1 Teknologi- og industrifag:

Vg2 Industriteknologi

Vg2 industriteknologi legger grunnlag for en yrkeskarriere innen hele 31 ulike fagområder, blant annet mekanisk-, teknisk- og prosessindustri. Moderne industri er preget av kontinuerlig teknologisk utvikling med økende grad av automatisering og datastyring av arbeidsprosesser. Utdanningen skal bidra til å utvikle kvalifiserte og omstillingsdyktige fagarbeidere for å sikre en framtidsrettet næring. Ettertraktede fagarbeiderne må ha helhetlig forståelse av produksjonsprosesser, helse, miljø og sikkerhet, og legge grunnlaget for å tenke tverrfaglig.

Opplæringen skal bidra til å gi kompetanse innen industri, teknologisk produksjon og montasje. Et annet sentralt element i opplæringen er drift og vedlikehold av maskiner og teknisk utstyr. Elevene skal trenes i å forstå samspillet mellom mekanisk oppbygging, regulering og styring. Praktiske ferdigheter, faglig innsikt, nøyaktighet og ordens- og sikkerhetsforståelse er noe det jobbes mye med.

Gjennom opplæringen skal eleven forberedes for arbeid i bransjer og bedrifter der det stilles krav om kontinuerlig utvikling av fagkompetansen. Opplæringen skal legge grunnlag for selvstendighet i arbeid og for utvikling av samarbeids- og kommunikasjonsevne.

Vg2 Kjøretøy

Dette er valget hvis du vil lære å reparere personbiler, lastebiler eller motorsykler.

Kjøretøyparken i Norge og ellers i verden er i stadig utvikling, både når det gjelder teknologi og antall. Derfor stilles det høyere og høyere krav til personellet som skal reparere på kjøretøyene. Vi har et moderne verksted på skolen som gjør deg istand til å være godt forberedt til læretiden ute i bedriftene.

I løpet av opplæringsåret tar vi for oss hele bilen, med alle dens komponenter og systemer. Vg2 skal rekruttere lærlinger til et bredt spekter av fag eller yrker innen bilbransjen, reparasjon av lette og tunge kjøretøy, reservedelsfaget, bilskadereparatør, motorsykkelreparatør, mm.

Undervisningen foregår i eget verksted og i bilverksteder. Teori omsettes i praksis ved å arbeide på biler som tas inn til reparasjon. Det brukes moderne testutstyr og avanserte modeller. Oppbygning, virkemåte og feilsøking gjennomgås på modeller og utprøves på reparasjonsobjektene.

Elevene er utplassert på verksteder i faget yrkesfaglig fordypning (YFF) slik at de får nærkontakt med yrket. Mange knytter i den tiden verdifulle kontakter som kan komme til nytte ved en eventuell senere lærekontrakt.

Vg2 Transport og logistikk

Vil du kjøre de største vogntogene i inn- og utland, tømmerbilen, tippbilen, turistbussen eller ekspressbuss? Vil du kjøre truck på et lager, en terminal eller vil du sørge for fortolling av varer som importeres eller eksporteres? Da vil Vg2 transport og logistikk være en ypperlig start på din yrkeskarriere.

Du utvikler din kunnskap om betydningen av forskjellige transportmidler, interne og eksterne rammebetingelser, og de bestemmelser nasjonale og internasjonale myndigheter har fastsatt for næringen. Opplæringen skal legge grunnlaget for teoretisk kunnskap og bidra til å utvikle den enkeltes praktiske kjøreferdigheter for førerkort klasse B. Sentralt i opplæringen står også utvikling av den kompetanse som kreves for håndtering og transport av varer med truck. Opplæringen skal utvikle elevens ferdighet til å hjelpe til på og sikre skadesteder, og å utføre livreddende førstehjelp.

Du lærer om hvordan du kan begrense de miljøbelastninger transport- og logistikknæringene kan medføre, og hvordan gjenvinnbare produkter skal behandles. Hensiktsmessig transportteknisk utstyr, sikker og miljøvennlig håndtering av ulike typer varer, betjening av kunder og passasjerer og bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi inngår i opplæringen. Det legges også vekt samarbeid, selvstendig arbeid og praktisk anvendelse av kunnskap i profesjonell yrkesutøvelse. Opplæringen skal legge grunnlaget for å utvikle kunnskap om å etablere egen virksomhet.

 

Vg3 Yrkessjåfør

Kan du tenke deg å bli en av dem som bidrar til å holde transport- Norge i gang? Enten som sjåfør i vogntoget, tømmerbilen, tipp- eller distribusjonsbilen? Eller kanskje i turbussen eller som rutebussjåfør? Da anbefales Vg3 Yrkessjåførutdanning hos oss!

Hva jobber vi med?

Yrkessjåførlinja ved Notodden videregående skole er én av elleve landslinjer spredt rundt om i landet. Skolen arrangerer to kurs pr. år med oppstart i januar og august. Høstkurset er forbeholdt elever som har gjennomført Vg2 Transport og Logistikk, og har en lærekontrakt med en bedrift i faget.

Vårkurset består både av lærlinger og voksne søkere over 21 år. Kurset består av teoretisk og praktisk opplæring rettet mot førerrett for lastebil, buss og vogntog. I tillegg gis full opplæring i yrkessjåførdirektivet for at elevene skal oppnå yrkesrett.

Hvordan jobber vi?

Skoledagen deles hovedsakelig i en teoretisk og en praktisk del. Praksisundervisningen foregår i grupper på tre elever. Skolen disponerer en moderne bilpark, treningssimulator, trucker og utstyr for å gjennomføre spesialkurs.

Kostnader

Opplæringa er et Vg3- kurs og er i utgangspunktet gratis, men kostnadene med læremateriell og bøker må den enkelte dekke selv. Lærlinger i yrkessjåførfaget får dekket sine kostnader fullt ut.

Kurset kvalifiserer til støtte gjennom Statens Lånekasse.

Inntak

Inntak to ganger pr. år, og søknadsfristen er henholdsvis 1. juni og 15. november. Søknaden leveres pr. post eller epost direkte til skolen på fastsatt skjema.

(Søknadsskjema lastes ned her)

Info om 19- ukers kursets innhold for søkere over 21 år

Tilbudet er en landslinje. Det betyr at søkere fra hele landet blir vurdert for inntak etter egne retningslinjer. Samme søknadsfrist som over.

I løpet av kurset gjennomføres alle teoretiske og praktiske prøver hos Statens Vegvesen. I tillegg gis opplæring i henhold til Forskrift om grunnutdanning for yrkessjåfører. Opplæringa er inndelt i 5 moduler, og gir ved bestått prøve hos Statens Vegvesen rett til å drive transportarbeid mot vederlag.

Etter å ha praktisert som yrkessjåfør i 4,5 år, kan du gå opp til fagprøve. Kurset gir dermed fradrag i læretida på 6 måneder.

Du kan søke finansieringsstøtte hos Statens Lånekasse på www.lånekassen.no

 

 

Kontakt

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med avdelingsleder:

Gro Anita Bergestig - Avdelingsleder Teknologi- og industrifag 

Telefon: 906 36 236

 

Andreas Garpe - Faglig ansvarlig Yrkessjåfør

 

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.11:02