Endelig snur utviklingen blant de unge: – Ble overrasket

Foto: Getty Images

Av:

Kjersti Norgård Aase

Publisert:

22.05.2024

Oppdatert:

12.07.2024 kl.11:33

10.000 ungdommer i Telemark har svart på spørsmål om hvordan de har det. Her er de første resultatene.

Våren 2024 svarte nesten 10 000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark på spørsmål om vennskap, familie, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, fritidsaktiviteter, rusbruk og mye mer i Ungdata-undersøkelsen.

– Det viktigste funnet er at de fleste ungdommer i Telemark har det veldig bra! Det er lite i denne undersøkelsen som tyder på at vi har en ungdomsgenerasjon som har det betydelig verre enn før pandemien, sier fylkessjef for utdanning, folkehelse og tannhelse i Telemark fylkeskommune, Helge Galdal.

På flere områder står det faktisk bedre til med ungdom i Telemark i 2024 når vi sammenlikner med tidligere Ungdata-undersøkelser i 2015, 2018 og 2021.

Nøkkeltall ungdomsskole Telemark

Nøkkeltall videregående skole Telemark

Bedre psykisk helse

For første gang siden Telemark startet med Ungdata-undersøkelsen i 2015 er det en nedgang i andelen som rapporterer om psykiske plager. I perioden 2015 til 2021, økte andelen som rapporterte om psykiske plager. For jenter økte andelen fra 19 prosent i 2015 til 25 prosent i 2021 – for gutter fra 6 til 9 prosent. Resultatet fra 2024-undersøkelsen viser en nedgang for begge kjønn både sammenliknet med undersøkelsen i 2018 og 2021. Andelen jenter med mange psykiske plager er nå 21 prosent. Tilsvarende tall for gutter er 8 prosent.

I årets undersøkelse rapporterer også ungdom i Telemark om bedre livskvalitet og mindre ensomhet enn i tidligere undersøkelser.

Fylkessjef Galdal er glad for at utviklingen nå ser ut til å snu.

– Jeg er positivet overrasket over disse tallene. Nå må vi lete etter driverne bak den gode utviklingen, slik at vi kan forsterke dem, sier Galdal.  

Mindre sosial ulikhet i helse

Et annet positivt funn er at sosiale forskjeller i psykisk helse, fysisk helse og helsevaner har blitt mindre, både sammenliknet med undersøkelsen i 2021 og den i 2018. Barn og unges helse og trivsel påvirkes av forholdene de vokser opp under. Unge med færre ressurser hjemme har for eksempel oftere psykiske og fysiske helseplager enn unge fra familier med flere ressurser. Disse forskjellene har nå blitt redusert.

Flere tilbake i fritidsaktiviteter

Et tredje positivt funn er at ungdom i Telemark deltar i organiserte fritidsaktiviteter på samme nivå som man så før pandemien, med noen unntak. Deltagelse i idrettslag og bruk av fritidsklubb er for eksempel på samme nivå som før pandemien.

Opplever skolen mer negativt enn før

Selv om utviklingen går i riktig retning på mange områder, er det også noen utviklingstrekk som bekymrer. På spørsmål om hvordan ungdom har det på skolen svarer de systematisk mer negativt enn tidligere. Andelen som trives, føler at de passer inn blant elevene på skolen og at læreren bryr seg om de, har gått ned med omtrent 10 prosentpoeng fra 2015 til 2024.

Samtidig har andelen som kjeder seg og som gruer seg til å gå på skolen gått mye opp. Andelen som svarer at de blir mobbet har også økt.

– At så mange svarer at de gruer seg til å gå på skolen og at mobbetallene går opp er bekymringsfullt og noe vi må ta på alvor, sier fylkessjef Galdal.

Økt rusmiddelbruk

Ungdoms rusmiddelbruk får mye oppmerksomhet for tiden. Ungdata-undersøkelsen i Telemark viser en økning i rusmiddelbruken fra 2021 til 2024. Andelen som drikker alkohol minst månedlig, andelen som har prøvd cannabis og andelen som har brukt andre narkotiske stoffer siste år har økt med to til tre prosentpoeng fra 2021 til 2024.

Bruken og økningen i bruk er størst blant de eldre tenåringene. Seks prosent av elever på videregående skoler i Telemark svarer at de har brukt kokain og det er langt flere gutter enn jenter som har prøvd dette

– Disse utviklingstrekkene har vi hatt mistanker om og nå får vi dem dessverre bekreftet, sier Asle Bentsen ved KORUS sør. – Samtidig er det fortsatt et lite mindretall av ungdommene som oppgir at de har brukt illegale rusmidler. Her er det også ganske store forskjeller mellom kommunene, avslutter han. 

 

Les mer om Ungdata-undersøkelsen

Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreundersøkelsene dekker helheten i ungdommens liv og gir innsikt i ungdommens eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd. Ungdata gir dermed god innsikt i hvordan er det å være ung i Telemark i dag.

Ungdata-undersøkelsen er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, KORUS Sør, kommunene i Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har det faglige ansvaret for undersøkelsen.

Finn tall på www.ungdata.no 

 

Kjersti Norgård Aase

Rådgiver statistikk og analyse

kjersti.aase@telemarkfylke.no

414 53 673


Emneord:

Utdanning Ungdata