Næringsutvikling

Som regional utviklingsaktør skal Telemark fylkeskommune være en pådriver for grønn verdiskaping ved hjelp av nyskaping og kompetansedeling.

Vi skal legge til rette for arbeid med innovasjon og entreprenørskap og gi støtte til internasjonalt konkurransedyktige nærings- og kompetansemiljøer. Regionen ønsker å nå mål for verdiskaping og sysselsetting som minst ligger på landsgjennomsnittet. Vi vil sette ekstra fokus på områder knyttet til forskning, utvikling og innovasjon, relevant kompetanse, øke eksport i næringslivet og videreutvikling av regionen som attraktivt næringsområde. Dette skal vi gjøre gjennom kunnskapsutvikling, tiltaksutvikling og gjennom partnerskap og nettverksutvikling.

For å skape resultater og nå ambisjonene må vi jobbe smart sammen med kommuner, næringsliv, akademia, Statsforvalteren og andre viktige samarbeidspartnere. I tillegg er vi avhengig av god samhandling internt på flere fagfelt. 

 

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Flere saker om næringsutvikling