Tilskudd

Her følger en oversikt over ulike støtteordninger innen næringsutvikling og entreprenørskap.

 

Timepriser

Vedlagt finner du retningslinjer for føring av personalkostnader og indirekte kostnader for tilskuddsordninger i regi av sektor for næring, innovasjon og kompetanse (NIK) i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Egne regler for ulike tilskuddsordninger kan forekomme.

Timepris 2023 (pdf) 

FORREGION Vestfold og Telemark

Ønsker din virksomhet å sette i gang et forsknings- eller utviklingsprosjekt? FORREGION Vestfold og Telemark stiller med kompetansemeglere for å hjelpe bedrifter med å sette fart på ideer til nye produkter og løsninger.

Les mer på FORREGION Vestfold og Telemark sine sider her.

Landbruk og mat

Fylkeskommunen har ansvar for midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Mer informasjon om tilskuddsordningene finner du her:

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT - midler)

Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket (RK - midler)

Merkur-ordningen

Tilskuddsordning for videreutvikling av multifunksjonelle nærbutikker i utkantstrøk.

Målet er å sikre innbyggerne i distriktsområder tilgang til en nærliggende og tidsriktig dagligvarebutikk med god kvalitet. Og bidra til å sikre tjenestetilbudet i bygda ved å gi støtte til opprusting og modernisering av de mest marginale dagligvarebutikkene i utkantområdene, slik at de kan møte dagens krav og styrke sin konkurranseevne.

Les om kriterier for Merkur-programmet og hvordan du søker her

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFFVT)

Regionalt forskningsfond skal finansiere prosjekter som bidrar til høy grad av ny kunnskapsutvikling og høy grad av utvikling innen bedrifter og offentlig sektor i regionen. I fondsperioden 2020-2023 er hovedmålet å øke regional utvikling gjennom tiltak i bedrifter og offentlig sektor som øker grønn omstillingsevne.

Kontakt oss gjerne på epost: oslofjordfondet@vtfk.no 

Se nettsiden for mer informasjon.

Søkbare forskningsmidler Horisont Europa 2021 - 2027

Forskningsrådet lyser nå ut støtte til søknader om formell deltakelse i partnerskap i Horisont Europa.

Målgruppen er godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger.

Les hele utlysningen her: Søkbare forskningsmidler Horisont Europa 2021-2027

Sjekk også ut webinaret om Horisont Europa, mer info finner du her.

Telemark utviklingsfond (TUF)

Telemark utviklingsfond kan gi støtte til både private og offentlige prosjekter og tiltak. Fondet skal primært støtte prosjekter og tiltak som bidrar til positiv befolknings- og næringsutvikling, samt bidra til positiv profilering av Telemark. 

Finn mer informasjon og søknad her:

Telemark utviklingsfond

Tilskudd til ikke lovpålagt båttransport på kyst og innland 2023

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser med dette ut tilskudd til «ikke lovpålat båttransport» rettet mot rutegående turisme og fritidsreiser.

Målet med ordningen er å øke muligheten for besøkende å komme ut i skjærgården og innlandsvann, og binde sammen prioriterte leder og attraksjoner. Tilskuddet er ikke et vederlag for en ytelse, men økonomisk støtte for etablering av en ønsket næringsaktivitet.

Ordningen gjelder ikke båtruter som allerede kjøres på oppdrag fra offentlig virksomhet.

Tilskuddspotten er på 3 million kroner for 2023. Søknadsfrist: 9. januar 2023.

Kriterier:

  • Private og/eller offentlige aktører kan søke
  • Det er opp til søker å vurdere rute, anløpssteder og kapasitet
  • Det kan gis et grunntilskudd på inntil 60% samlet offentlig støtte.
  • Støtte gis etter regler om bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013. Maksimalt offentlig tilskudd kan ikke overstige regler for bagatellmessig støtte
  • Billettinntekter tilfaller søker i sin helhet

Annet:

  • Tilrettelegging for at flest mulig skal kunne oppleve god mobilitet i hele reisekjeden for et rutetilbud er viktig. Dette skal beskrives i søknaden og vil være avgjørende for prioitering  av søknader  
  • Nødvendige avtaler med anløpssteder, parkering ol. er søkers ansvar
  • Persontransport med fartøy i rute mot vederlag, er løyvepliktig i henhold til Yrkestransportloven §7 og Yrkestransportforskriften §24 -§36. Fylkeskommunen er løyvemyndighet
  • Det må dokumenteres at nødvendige passasjersertifikater, registeringer, godkjenninger og forsikringer for å drive persontransport er i orden.
  • Det er søkers ansvar å sørge for markedsføring av tilbudet

Søknader som ikke er sendt inn via forvaltningsportalen «Regionalforvaltning.no» vil ikke bli behandlet. Lenke til tilskuddsordningen

Uavklarte tilskuddordninger

Disse tilskuddordningene er til vurdering i Telemark fylkeskommune. 

Støtteordning for regionale utviklingsmidler

Informasjon om støtteordningen for regionale utviklingsmilder finner du her.

Her kan du lese om hvilke prosjekter som fikk utviklingsmidler i 2020.

Utlysninger bedriftsnettverk og klyngemidler 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til klynge- og nettverksprosjekter i tråd med fylkeskommunens målsettinger om å løse de store samfunnsutfordringene og bygge opp under verdiskaping gjennom grønn omstilling.

Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter gjennom innovasjon og FoU kan søke om tilskudd. Prosjekter som støtter opp under l fylkeskommunens planer og strategier vil bli prioritert og alle tilsagn vil vurderes i forhold til Innovasjon Norges tilskuddsordninger.

Les mer om utlysningen her.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. Dette er en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Les mer om BIO-ordningen.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 22.02.2024 kl.10:59

Visste du?

Visste du at Altinn har laget en oversikt over alle offentlige støtteordninger for næringsdrivende?