Klima og miljø

Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Telemark fylkeskommune har mål om å redusere klimagassutslippene sine med 60 prosent innen 2030. I 2050 skal vi ha et lavutslippssamfunn. Fylkeskommunen har en viktig rolle i dette arbeidet.

Alle må bidra for at vi skal nå klimamålene. Fylkeskommunen skal samle samfunnsaktører fra alle sektorer, samordne offentlig innsats og virkemiddelbruk, bidra med kunnskap og tiltak for at vi skal nå regionale og nasjonale mål.

Målet er å bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkets andel av de nasjonale miljømålene og å gjøre  Telemark til et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk. Fylkeskommunen skal ha et gjennomgående miljø- og klimafokus i alle sine ansvarsområder.

Visste du at...

  • Telemark fylkeskommune skal kutte utslipp av klimagasser med rundt 60 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009.
  • Industri er den største kilden til klimagassutslipp i regionen, etterfulgt av veitrafikk.
  • Klima og miljø er viktig ved alle anskaffelser i regi av fylkeskommune.
  • Ny Bamble videregående er bygget i massivt tre og miljøvennlig stål og betong. Bygget er satt opp etter plusshusstandard som betyr at det produserer mer energi enn det går med til å bygge, drifte og til slutt rive bygget. 

Se statistikk om utslipp av klimagasser

Bård Sæthre
Seksjonsleder klima, næring og innovasjon

Vilt- og fiskeforvaltning

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltning av høstbare arter av vilt og innlandsfisk.

 

Bilde av blomster og miljøfyrtårn-logo

Flere saker om klima og miljø