Tilskuddsmidler

Fylkeskommunen lyser ut tilskuddsmidler som støtter oppunder ulike klima og miljøtiltak. Her kan du finne en oversikt over disse.

Ofte blir disse tilskuddordningene opprettet som følge av politiske vedtak. Noen ganger går de over flere år, andre ganger er det en tilskuddordning som gjelder kun for ett år. 

Tilskuddsmidler til solenergi

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyste ut tilskuddmidler til mulighetsstudier for produksjon og lagring av solenergi på næringseiendommer og offentlige bygg. 

Private bedrifter og kommuner i fylket kunne søke om inntil 75 prosent støtte til å gjennomføre slike mulighetsstudier.  

Fristen for å søke var 1. juni 2023

Informasjon om prioritering av tilskudd

Prioritering av tilskudd

Hvis det blir søkt om mer tilskudd enn de økonomiske rammene tillater vil kvalifiserte prosjekter bli prioritert etter følgende rangerte kriterier:

 • Gjennomføringsevne. Det skal presenteres en plan for hvordan installasjonen vil finansieres. Det må sannsynliggjøres at prosjekteier har økonomisk evne til å gjennomføre prosjektet, dersom forstudien viser at dette er samfunnsøkonomisk gunstig.
 • Innovasjonsgrad vil bli vektlagt.
 • Samfunnsnytte. Det kan være stor variasjon i hvilke nettforsterkningskostnader eller besparelser et tiltak har, avhengig av hvor i strømnettet det er plassert. Prosjekter som antas å kreve små eller ingen nettforsterkninger vil bli prioritert.
 • Pris. Ved ellers like gode prosjekter, vil som hovedregel de prosjektene som gir lavest pris per utredede kvadratmeter takflate prioriteres.
Betingelser for tilskudd 2023 og sluttrapportering

Betingelser for tilskudd

Tiltaket skal være knyttet til en næringseiendom eller et yrkesbygg med adresse i Vestfold og Telemark.

Mulighetsstudien som skal gjennomføres skal resultere i en sluttrapport som minimum inneholder:

 • Beregnet energiproduksjon per år med anbefalt løsning.
 • Estimert kostnad ved anbefalt installasjon.
 • Hvor mye behovet for innkjøp av energi fra strømnettet reduseres som følge av tiltaket.
 • Hvilke behov for nettforsterkning vil utløses av tiltaket

Fylkeskommunen ønsker å vite om forprosjektet fører til en faktisk utbygging av solenergiproduksjon. Vi vil derfor på et senere tidspunkt ta kontakt med dem som blir tildelt støtte, og støttemottaker forplikter seg på å besvare disse henvendelsene innenfor rimelig tid. Det er ikke anledning til å søke om støtte til tiltak eller undersøkelser som allerede er igangsatt.

Sluttrapport

Sluttrapport leveres sammen med utbetalingsanmodningen, når prosjektet er fullført og innen seks måneder etter endt prosjektperiode.

Tidligere mottatt offentlig støtte

Søkere må oppgi tidligere tildelt offentlig støtte mottatt de siste tre regnskapsår (inneværende og to foregående), herunder år, midler, tilskuddsgiver og hjemmel for tilskudd.

Tilskuddet gis ikke til prosjekt/mottakere av tilskudd fra Enova eller andre offentlige støtteordninger, men mulighetsstudien kan brukes som et grunnlag til en eventuell søknad hos en av disse ordningene.

Betingelser for tilskudd 2022 og sluttrapportering

Betingelser

Prosjekteier er registret med organisasjonsnummer i Vestfold og Telemark.

Mulighetsstudien som skal gjennomføres skal resultere i en sluttrapport som blant annet inneholder: (Listen er ikke fullstendig, ulike prosjekt vil kreve ulike tillegg)

 1. Om relevant må bæreevne til takflater/sideflater være undersøkt og forholdsmessig opp mot valgt solenergiløsning.
 2. Beregnet produksjon av kWh
 3. Nedbetalingstiden av solenergianlegget (oppgi kWh pris brukt i beregningen)
 4. Utnyttelsesgrad til egen drift og hva som skjer med en eventuell produksjon utover dette

Sluttrapport

Det er forventet at resultat og erfaringer fra tiltaket beskrives i en sluttrapport som ved forespørsel kan deles i klima- og energinettverket for Vestfold og Telemark.
Sluttrapport leveres sammen med utbetalingsanmodningen, når prosjektet er fullført innen 15.05.23.

Medieomtale

Hvis tiltak får medieomtale, ber vi om at det kommer fram at tiltaket er delfinansiert av fylkeskommunen.

Forholdet til andre støtteordninger

Vi gjør oppmerksom på at tilskuddet ytes innenfor regelverket for «bagatellmessig støtte».

Dette regelverket innebærer at det offentlige kan tildele støtte til et foretak på opp til
200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Bagatellmessig støtte kan ikke gis i tillegg til annen støtte for de samme støtteberettigede kostnadene.

Tilskuddet gis ikke til prosjekt/mottakere av tilskudd fra Enova eller andre offentlige støtteordninger.

Tilskudd til klimatiltak

Åtte kommuner i Vestfold og Telemark fikk i 2021 tilskudd fra fylkeskommunen til å gjennomføre 16 små og store tiltak som bygger oppunder det lokale klimaarbeidet. Tildelingsbeløpet var på ca 3. mill. kr totalt. 

Alle som mottar støtte skal dele sine erfaringer og kunnskap gjennom Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. 

Fortsatt blir det rapportert på prosjektene som fikk innvilget tilskudd i 2021. For mer detaljer om støtteordninger, hvilke kommuner som ble tildelt o.s.v. kan du lese "Tilskudd til klimatiltak" under.

Tilskudd til klimatiltak

Hvilke prosjekter har fått støtte?

Fylkeskommunen ønsket gjennom tilskuddsordningen å stimulere til igangsetting av tiltak for å kutte utslipp av klimagasser og/eller bidra til tilpasning til klimaendringer i kommuneneSøknadene som kom inn spenner over et vidt spekter av klima- og miljøtiltak og vitner om betydelig aktivitet for grønn omstilling i kommuneneAlle tiltakene støtter opp under politiske vedtatt mål i fylkeskommunen

Kriterier for tildeling

Hvert tiltak er vurdert etter om det kan bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser og/eller tilpasning til klimaendringerhar en realistisk løsning og om det kan bidra til kompetanseheving og verdiskapning i kommunen og hos deltakende aktører. Samtlige tiltak oppfyller kriteriene for tildeling i tilfredsstillende grad. 

Det er lagt til grunn at støtte bør være utløsende for at tiltakene gjennomføres, at kommunen må bidra med egeninnsats og at tiltaket skal være politisk forankret. For å sikre at tiltakene som får støtte giroptimaloverføringsverdi til andre kommuner/aktører, skal samtlige støttemottakere deler sine løsninger og resultater gjennom Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark.

Se tabell over alle prosjektene som har fått tilskudd

Beløpene er oppgitt i NOK. For å se beløpene i sin helhet er det en scrolle-funksjon nederst i tabellen.

Prosjekt/tiltak 

Kommune  

Søknads-sum innvilget 

Klimavennlig transformasjon av Kaldnes Vest   

Færder   

200 000  

Elbillading for hjemmetjenesten   

Færder   

246 000  

Klima- og energi/miljøplan – med kunnskapsgrunnlag og klimaregnskap 

for Holmestrand   

Holmestrand   

200 000  

Infrastruktur Hub Brunkeberg   

Kviteseid   

75 000  

Kvalitetsheving av kartlagt vann og registrering av bekkelukkinger.   

Larvik   

300 000  

Smart lys-styring av gate- og veibelysning     

Notodden   

300 000  

Ladestasjoner byggdrift    

Notodden   

125 000  

Lysplan Notodden kommune    

Notodden   

100 000  

Overvåking av spillvannsutslipp    

Skien   

162 250  

Elektrifisering av små-maskiner i parkdrifta   

Skien   

139 875  

Kommunens «finn.no»    

Tønsberg   

300 000  

Modell for beregning av utslippseffekt fra arbeidsplasser   

Tønsberg   

200 000  

Veileder for grønne formålsbygg   

Tønsberg   

300 000  

Forprosjekt - Er solceller og solfangst på vegg/tak/vindu aktuelt i fjellkommunen Vinje?  

Vinje   

200 000  

Forprosjekt - Kartlegging av grøfta myrer i Vinje kommune med potensial for myr-restaurering   

Vinje   

150 000  

Kartleggingsstudie – Etablering av hydrogen fyllestasjon i øvre Telemark   

Vinje   

150 000  

SUM totalt 

3 148 125

 

 

Publisert: 13.06.2019 Oppdatert: 30.11.2023 kl.10:51

Caspar Johan Eidsbråten
Rådgiver
Bård Sæthre
Seksjonsleder klima, næring og innovasjon