Kultur

Å arbeide for et levende kulturliv i fylket er en viktig oppgave for Telemark fylkeskommune. Fylkeskommunen skal være en aktiv og samskapende bidragsyter i å bygge tilhørighet, motvirke utenforskap og fremme demokrati i regionen.

Kunst og kultur er viktig i seg selv, men har også ringvirkninger for samfunnet. Kunst og kultur skal berike, inspirere og provosere gjennom opplevelser av livsutfoldelse, mening og fellesskap. Få andre områder kan på samme måte som kultur bringe mennesker sammen, skape møteplasser og dialog, gi perspektiver og bidra til utvikling av individer og samfunn.

Gjennom vårt arbeid skal fylkeskommunen bidra til at infrastrukturen for kultur i fylket forbedres, slik at flere får muligheten til kunst- og kulturopplevelser i sin hverdag. Sammen med kommunene, frivillig sektor og næringsliv skal vi bidra til å bygge en sterk regional identitet, styrke de gode møteplassene, bidra til at fylkets innbyggere har et godt tilbud innenfor kunst og kultur, litteratur, friluftsliv, og arenaer og anlegg for organisert og uorganisert fysisk aktivitet.

Telemark har et potensial i å styrke seg som et kulturbasert reiselivsfylke. Fylkeskommunen ønsker å bidra i dette arbeidet gjennom blant annet strategisk satsing på verdensarv og vikingtid, Telemarkskanalen, Padleled og tilrettelegging for kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet – som museer, festivaler og utstillinger.

Maja Foss Five
Seksjonsleder kultur

Trafikksikker fylkeskommune

Kultursektoren oppfordrer alle sine samarbeidspartnere til å følge kriteriene for trafikksikker fylkeskommune

Flere saker om kultur og regional identitet