Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal gi barn og unge profesjonelle kunst- og kulturopplevelser fra barnehage til videregående.
Barn som opplever kultur
Den kulturelle skolesekken sørger for at alle barn og unge får oppleve proffe kunst- og kulturtilbud. Foto: Lars Opstad

Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) skal elevene og skolene få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunstuttrykk. Alle opplevelsene kan knyttes til elevenes læring. Innholdet kan være en ressurs til tema i undervisningen og styrke evnen til refleksjon, kreativ og kritisk tenkning.

Alle skoler i Norge

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. DKS er en av Norges største kultursatsinger.

Opplæringssektoren har ansvaret for å legge for- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevene, mens kultursektoren sørger for kulturinnholdet i Den kulturelle skolesekken.

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt. De ansatte i Den kulturelle skolesekken kvalitetssikrer en meny med programtilbud som kommunene og de videregående skolene velger fra, organiserer programmet for skolene og holder kontakt med kommunekontakter og kulturkontakter på skolene.

Les mer om ordningen og tilbudene på nettsiden til Den kulturelle skolesekken i Telemark.

Kulturtilbud for barnehager

Telemark tilbyr et organisert og profesjonelt kulturtilbud i barnehage, foreløpig kalt «DKS barnehage».

Både i Stortingsmelding 18 (2020 –2021) «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge», og i fylkeskommunens egen kulturstrategi, er kunst- og kulturtilbud for barnehagebarn et prioritert tiltak. 

I over 30 år har Telemark hatt et organisert og profesjonelt kulturtilbud for barnehagene. Barnehagene som deltar melder at tilbudet har stor verdi for både barn og ansatte. Ordningen sikrer god geografisk spredning og mangfold i kulturtilbudet, og kan være en viktig «tidlig innsats» for å motvirke økende sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. 

Kulturtilbudet for barnehager i Telemark driftes med fylkeskommunens egne midler i påvente av en nasjonal ordning. Det ble bevilget 2,3 millioner kroner i 2023. Det ga 400 forestillinger for et samlet publikumstall på nær14 000 barn, rundt halvparten i Telemark. 112 barnehager, omkring 70 prosent av barnehagene, deltok i ordningen. De fleste fikk to kulturopplevelser

Nettverksmodell

I Den kulturelle skolesekken i Telemark deltar alle grunnskolene og videregående skoler og et økende antall barnehager. Sammen med kommunene, skolene, barnehager, kunst- og kulturinstitusjoner planlegger og utvikler DKS-teamet i fylkeskommunen Den kulturelle skolesekken Telemark til det beste for barn og unge.

Program og mer informasjon på nettsiden til Den kulturelle skolesekken i Telemark

Hvordan blir programmet til?

For å kommunisere med skoler, utøvere, kunst- og kulturinstisjoner, jobber Den kulturelle skolesekken på en plattform som heter Portalen.

På høsten "åpner" vi Portalen for at utøvere innen kunst- og kulturuttrykk kan melde inn sine forslag. I 2023 kom det inn over 1300 forslag. Alle ble nøye vurdert, og rundt 50 produksjoner ble valgt ut. Disse ble satt på en programmeny som kommunekontaktene valgte fra. Disse valgene blir synlige i programmet for skoleåret 2024/2025.

De videregående skolene velger fra en egen meny direkte, de har sine egne kulturkontakter. 

 

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 16.04.2024 kl.15:37

Anette Storli Andersen
Teamleder DKS Telemark
Marius Strandgård Baun
Konsulent kultur / DKS videregående
Rønnaug Flatin
Rådgiver kultur / DKS grunnskole og barnehage
Anne Hermansen
Rådgiver kultur / DKS videregående
Olav Tveitan
Rådgiver kultur / DKS grunnskole
Thorild L. Osdalen
Rådgiver kultur / DKS videregående