Kulturstrategi

«Vestfold og Telemark – der mennesker møtes» er fylkets kulturstrategi. Den ble vedtatt av fylkestinget 19. mai 2021. Strategien dekker fagområdene bibliotekutvikling, friluftsliv, idrett, immateriell og materiell kulturarv, kulturfrivillighet, kunst, museum og privatarkiv.

Strategiens viktigste oppgave er å etablere en felles kulturplattform for det nye fylket med tydelig uttalte mål og prioriteringer. En slik plattform er nødvendig for målrette og koordinere fylkeskommunens innsats på kulturområdet i samarbeid med eksterne aktører.

Strategien vil gjelde ut 2024 i begge fylkene.

Forsiden på kulturstrategien 

Kulturstrategien kan leses i begge målformer:

Les strategien digitalt her (bokmål)

Les strategien digitalt her (nynorsk)

Ambisjon

Vestfold og Telemark fylkeskommune har hatt som ambisjon å være et kulturfylke med stor K. Det innebærer å dyrke den mangfoldige og rike kulturen vår og sørge for at innbyggere i alle deler av fylket har mulighet til å skape, vise fram og oppleve kultur av høy kvalitet. Kulturstrategien sier hvordan fylkeskommunen skal utøve rollen som regional utviklingsaktør på kulturområdet fra 2021 til 2024, og målrettet arbeide for å realisere den ambisiøse kulturpolitikken.

Hovedtemaer

Kulturstrategien har tematisk inndeling og er inndelt i seks hovedtemaer: stedsutvikling, inkludering, kunnskap, aktivitet, arenaer og internasjonalisering. Hvert hovedtema har mål og tiltak innenfor alle fagområdene som kulturstrategien dekker. Målene beskriver ønsket tilstand innenfor hvert hovedtema ved utgangen av strategiperioden og i framtida. Tiltakene sier hva fylkeskommunen skal gjøre for å nå målene.

Fyrtårnsatsinger

Kulturstrategien er ambisiøs. Den har mange tiltak på kulturens vegne som fylkeskommunen sammen med kommuner og andre aktører skal realisere. I tillegg er det valgt ut fem fyrtårn som fylkeskommunen skal satse spesielt på i arbeidet med å fremme stedsutvikling og kultur- og naturbasert reiseliv. De fem fyrtårnene er: Edvard Munch, Henrik Ibsen, Rjukan-Notodden Industriarv, vikingtid og middelalder og regionale kulturarrangementer.

Temadokumenter

Det har blitt utarbeidet temadokumenter for utvalgte områder under kulturstrategien. Temadokumentene konkretiserer og operasjonaliserer mål og tiltak i kulturstrategien, beskriver fylkeskommunens prioriterte samarbeidspartnere på de utvalgte områdene og redegjør for arbeidsdelingen mellom partene.

Temadokumentene er vedtatt politisk.

Temadokumenter som er utarbeidet:

Temadokumenter som ikke er utarbeidet:

  • Fartøyvern i Vestfold og Telemark
  • Festivaler, spel og kulturarrangementer i Vestfold og Telemark
  • Kystkultur og vannveier i Vestfold og Telemark
  • Museum i i Vestfold og Telemark
  • Privatarkiv i Vestfold og Telemark
  • Språk og litteratur i Vestfold og Telemark
  • Verdensarv i Vestfold og Telemark

Mer om arbeidet med kulturstrategien

Høringsinnspill fra kommuner
Høringsinnspill fra kulturaktører

 

Høringsinnspill fra andre offentlige organer

 

Høringsinnspill fra andre ikke-offentlige organer

 

Høringsinnspill fra privatpersoner

 

Publisert: 22.02.2021 Oppdatert: 13.03.2024 kl.10:31