Vannforvaltning

Vannet er en av våre viktigste felles ressurser. Vannet kjenner ingen grenser og derfor er god vannforvaltning viktig både lokalt, regionalt og globalt. Dette er en oppgave vi må løse sammen. Fylkeskommunen koordinerer planarbeidet for å beskytte og forbedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann i fylket.

EUs rammedirektiv for vann legger rammene for vannforvaltningen i Norge. Arbeidet med vannforvaltning er nedfelt i den nasjonale vannforskriften.

Hovedformålet er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Målet er at alle vannforekomster skal minst opprettholde eller oppnå god kjemisk og økologisk tilstand.

Vannforskriften er for tiden under endring som følge av fylkesoppdelingen og det er uvisst hvordan fremtidig organisering vil se ut. Teksten på denne siden gjelder ut 2023 og vil bli oppdatert når endringene trer i kraft.

Nasjonal vannportal

Informasjon om norsk vannforvaltning finner du på Vannportalen. Dette er en nasjonal portal for Norges samhandling om vannforvaltning.

Der finner du blant annet nasjonale føringer, historikk, informasjon om vannregion og vannområder, og nyheter og arrangementer om vannforvaltning. Du finner også informasjon om pågående arbeid og milepæler i Europas vannsamarbeid. 

Om vannforvaltning

I dette avsnittet kan du lese mer om de ulike temaene knyttet til vannforvaltning. 

Helhetlig vannforvaltning

På vei fra fjell til fjord passerer vannet kommunegrenser, og noen ganger fylkesgrenser og landegrenser. Vannets nedbørfelt ses på som en helhet, både vassdrag, grunnvann og kystvann.

Helhetlig vannforvaltning tar utgangspunkt i der vannet renner, eller nedbørfeltene, og deler arealene inn i vannregioner og lokale vannområder som følger nedbørfeltgrenser i stedet for kommune-, fylkes- og landegrenser. Kommunene i et vannområde må forvalte sitt vann sammen, og fylkene må samarbeide om vannforekomstene som krysser fylkesgrensene. På samme måte må Norge forvalte grensekryssende vannforekomster sammen med nabolandene Sverige eller Finland.

Vestfold og Telemark fylke har arealer i fire ulike vannregioner. Det meste av arealet i fylket ligger i Vestfold og Telemark vannregion, men fylket har i tillegg arealer i Agder vannregion, i Vestland vannregion og i Innlandet og Viken vannregion.

Regionale planer for vannforvaltning

Det skal lages regionale planer for vannforvaltning og tiltaksprogram i alle vannregioner.

Formålet med vannforvaltningsplanene er å gi en oversiktlig framstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv. Planene skal bidra til å koordinere og samordne vannforvaltningen og arealbruk på tvers av sektorer, samt kommune- og fylkesgrenser.

Gjennom samarbeid og i henhold til vannforskriften skal vannforvaltningen beskytte vannmiljøet mot forringelse, samt forbedre og gjenopprette miljøtilstanden der forholdene ikke er gode nok.

Vannforvaltningsplanene som gjelder i Vestfold og Telemark finner du her:

Vestfold og Telemark vannregion
Innlandet og Viken vannregion
Agder vannregion
Vestland vannregion

I tillegg påvirker også en del av øvrige gjeldende regionale planer med vannmiljø i Vestfold og Telemark.

Vann som politikkområde

Fylkeskommunens oppgave er å sikre god økologisk og kjemisk miljøtilstand i regionens vannforekomster. Arbeidet er kunnskapsbasert, følger vannforskriften, nasjonale frister og utføres gjennom et bredt samarbeid. Som vannregionmyndighet har Vestfold og Telemark også et pådriveransvar for at tiltak for å nå vannmiljømålene gjennomføres.

Fylkestinget i Vestfold og Telemark er regional planmyndighet og har vedtatt alle vannforvaltningsplanene som gjelder i Vestfold og Telemark. Hovedutvalget for klima, areal og plan er tildelt oppgaven med oppfølging av konkrete saker om vannforvaltning. Planene skal videre til sentral godkjenning i Klima- og miljødepartementet.

Kommunenes viktige ansvar i vannforvaltningen

Kommunene har viktige oppgaver og ansvar i arbeidet med vannforvaltning. Se Klima- og miljødepartementet presisering av kommunenes oppgaver og ansvar i vannforvaltningen.

Her finner du en henvisning som viser kommunenes myndighet og plikter.

Oversikt over miljøtilstand og påvirkninger

Gjennom verktøyet Vann-nett portal finner du informasjon om påvirkninger, tilstand, miljømål og tiltak for vannforekomstene fordelt geografisk, bl.a. på fylkes- og kommunenivå.

Du finner også temakart og faktaark om blant annet miljøtilstand, miljømål, tiltak og påvirkninger for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. I kartverktøyet kan du gå inn og sjekke hvordan det står til med bekken eller innsjøen i nabolaget ditt.

Databasen Vannmiljø er miljømyndighetens fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann. Her finner du data fra overvåking av vann og informasjon om tilstand og utvikling i vannmiljøet.

Miljøtilstanden i Oslofjorden

Hele Vestfold og Telemark vannregionen ligger i nedbørfeltet til Ytre Oslofjord. Avrenning av blant annet partikler, organisk materiale, næringsstoffer og miljøgifter til vann og vassdrag i vannregionen påvirker vannet i fjorden. En forbedring av vannmiljøet i Oslofjorden er derfor avhengig av tiltak i hele nedbørfeltet. Mange av tiltakene for å forbedre vannmiljøet i ferskvannet i Vestfold og Telemark vannregion er også nødvendige for å forbedre vannmiljøet i Oslofjorden.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og frisk Oslofjord med et aktivt friluftsliv (2021) inneholder tiltak innen tre innsatsområder for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden. Mange av tiltakene inngår i vannforvaltningsplanen. Tiltakene er nødvendige for å oppnå miljømålene for flere vannforekomster i vannregionen, både i ferskvann og i kystvann. Den regionale vannforvaltningsplanen og tiltaksplanen for Oslofjorden henger sammen, og bidrar sammen til en helhetlig forvaltning av Oslofjorden.

Innlandet og Viken vannregion ligger også i Oslofjordens nedbørfelt, og vannforvaltningsplanen for denne vannregionen inneholder samme type tiltak som planen for Vestfold og Telemark vannregion. Vannregionene må samarbeide for å nå vannmiljømålene for Oslofjorden.

Forvaltning av innlandsfiske og fysiske tiltak i vassdrag

Utsetting av fisk, fisketillatelser og fysiske tiltak i vassdrag er søknadspliktig. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for disse områdene.

Les mer her om forvaltning av innlandsfisk og fysiske tiltak.

Folkevalgte representanter

Den politiske styringsgruppen i vannregionen er sammensatt av fylkespolitikere vist i tabellen nedenfor:

Medlemmer

rolle

Terje Riis-Johansen (SP) (fylkesordfører)

leder

Sven Tore Løkslid (AP)

vara

Karoline Aarvold (H)

nestleder

Mari Pran (H)

vara

Ådne Naper (SV)

styremedlem

Maren Njøs (Rødt)

vara

Liselotte Aune Lee (Ap)

styremedlem

Jan Thorsen (Sp)

vara

Harald Moskvil (MDG)

styremedlem

Kjersti Myro (MDG)

vara

Lina Bringsli (KRF)

styremedlem

Erik Holmelin (H)

vara

Kåre Pettersen (V)

styremedlem

Ingar Eikbråten (FrP)

vara

Herman Ekle Lund (uavhengig), Viken fylkeskommune

styremedlem

Brita Skallerud (Sp), Viken fylkeskommune

vara

Prosjekter

Under finner du en lenke til en oversikt over ulike prosjekter relatert til vannforvaltning som er under arbeid eller er ferdigstilt.

 Prosjekter

Publisert: 17.12.2019 Oppdatert: 02.01.2024 kl.14:45

Lotte Thommesen
Trainee