Klimarapportering

Klimarapportering har høy prioritet i fylkeskommunen. Klimarapporteringen består av et budsjett og et regnskap. Regnskapet gir oversikt over klimautslipp i regionen og i egen virksomhet.

Klimarapporteringen er et viktig verktøy for å nå FNs bærekraftmål 13 – stoppe klimaendringene, og det vil være grunnleggende å samarbeide med alle samfunnsaktører for å nå målene, bærekraftmål 17.

Rapporteringen består i å utforme klimaregnskap og klimabudsjett. Klimaregnskapet gir oversikt over klimagassutslipp i regionen og fra egen virksomhet. Tallmaterialet brukes så videre for å lage klimabudsjett, som er et styringsverktøy som gir oversikt over utslipp, klimamål og klimatiltak frem mot 2030. Klimabudsjettet forteller oss altså noe om hvordan utviklingen i klimagassutslipp vil se ut fremover.

Se statistikk om utslipp av klimagasser

Metode

Fylkeskommunen bruker regnskapsstandarden Greenhouse Gas Protocol (GHG) til å rapportere klimagassutslipp. Her deles utslipp inn i tre ulike kategorier, også kalt «scopes». I klimarapporteringen til fylkeskommunen er kategoriene «scope» oversatt til «klimafokus». Klimafokus 1 omhandler direkte utslipp, klimafokus 2 energibruk i form av strøm eller fjernvarme og klimafokus 3 indirekte utslipp fra verdikjeden knyttet til innkjøp og anskaffelser.

Klimamålene til Telemark fylkeskommune

Fylkestinget har vedtatt følgende klimamål:

For direkte utslipp fra fylket som helhet:

  • Direkte klimagassutslipp i regionen skal kuttes med 60 % i 2030, sammenlignet med 2009.

For egen virksomhet:

  • Klimafokus 1:Telemark fylkeskommune skal redusere sine direkte klimagassutslipp med 70 % i 2030, sammenlignet med 2020.
  • Klimafokus 2: Telemark fylkeskommune skal redusere energibruk med 15 % i 2030, sammenlignet med 2020.
  • Klimafokus 3: Fylkeskommunal kollektivtrafikk i Telemark skal være fossilfri innen 2027, basert på teknologinøytralitet. Fylkeskommunen skal ha kartlagt klimagassutslipp knyttet til rammeavtaler og kontrakter i veisektoren og for elevtransport, i løpet av 2023.

Utviklingen for å nå klimamålene blir fulgt i det årlige klimaregnskapet og klimabudsjettet.

Klimatiltak

I Telemark fylkeskommune er det stort fokus på klimatiltak i egen drift.Tiltakene har blitt drevet frem av politiske føringer regionalt, som for eksempel har ført til utbyggingen av nye Horten videregående skole i plusshusstandard, bruk av biogass og el i kollektivtransporten og energieffektivisering i fylkeskommunens egne bygg.

Fylkeskommunen har de siste årene konkretisert og systematisert klimaarbeidet. Blant annet ved å videreutvikle klimarapporteringen til å omfatte langt flere utslippskilder og ved å Miljøfyrtårn-sertifisere videregående skoler og tannlegekontor.

I budsjett- og økonomiplan for 2021-2024 la fylkeskommunen frem sitt første klimabudsjett, som siden har blitt videreutviklet for å nå klimamålene i 2030. Klimabudsjettene for 2022 og 2023 har blant annet inkludert ytterligere tiltak for å redusere direkte klimagassutslipp, strømforbruk og fremme grønnere innkjøp.

Klimaregnskap - fylkeskommunens virksomhet

Klimaregnskapet til fylkeskommunen er todelt. Én del som gir oversikt over klimagassutslipp som stammer fra Telemark fylkeskommune sin virksomhet og én del som viser direkte utslipp fra hele fylket. Størsteparten av utslippene fra fylkeskommunens virksomhet regnes som kartlagt, men det gjenstår fortsatt å kartlegge noen kilder til indirekte utslipp, særlig fra innkjøp og anskaffelser.

De totale kartlagte klimagassutslippene fra fylkeskommunens virksomhet var på ca. 26 000 tonn CO2 i 2022, hvorav direkte utslipp utgjorde 2,3 % og indirekte 97,7 %. Altså stammer utslippene hovedsakelig fra innkjøp og anskaffelser. Fordeling og utvikling innenfor de ulike klimafokus-kategoriene vises i påfølgende tabell:

Kategori

2022

2021

 

Endring 2021-2022

Endring 2020-2022

Klimafokus 1 (CO2e)

616 840

774 736

 

-20 %

7 %

Klimafokus 2 (kWh)

44 541 241

48 408 605

 

-8 %

-1 %

Klimafokus 3 (CO2e)

25 707 782

16 619 963

 

55 %

125 %

Klimafokus 3 (kWh)

78 075

59 200

 

32 %

117 %

Sum utslipp (CO2e)

26 324 622

17 394 699

 

51 %

119 %

Sum energibruk (kWh)

44 619 316

48 467 805

 

-8 %

-1 %

 

I tabellen ser det tilsynelatende ut som utslippene har økt siden 2020. Økningen skyldes imidlertid hovedsakelig forbedret kartlegging og økt aktivitet i påfølgende år etter pandemien. Dersom planlagte klimatiltak går etter planen, ser det ut til at fylkeskommunen vil nå målene om direkte utslipp og energibruk i 2030. Dette gjenspeiles i reduksjonen fra 2021 til 2022, hvor aktivitet gikk opp men direkte utslipp og energibruk gikk ned i fylkeskommunens virksomhet.

De største utslippspostene i fylkeskommunens virksomhet stammer fra samferdsel, der kollektivtransport, drift- og utbygging av fylkesveiene står for om lag 93 % av de totale klimagassutslippene.

Klimaregnskapet for Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2022 finner du her.

Klimaregnskap - direkte utslipp fra fylket som helhet

I 2021 ble det sluppet ut ca. 4 millioner tonn CO2e, som er en nedgang på ca. 6,6 % fra 2020 og ca. 10 % fra 2009. For å nå målet om 60 % reduksjon i 2030, må ca. 275 000 tonn CO2e kuttes årlig. Til nå har utslippene gått ned med ca. 52 500 tonn per år siden 2009. Industrien står for 67 % av utslippene i fylket, etterfulgt av veitrafikk (12 %), annet utslipp (9 %), jordbruk (6 %) og sjøfart (5 %). Fordeling og utvikling siden 2009, samt forventet utvikling frem mot 2030 er vist i påfølgende figur:

Klimagassutslipp 2009-2021.png

 

Figur 1: Sektorfordelte direkte klimagassutslipp i regionen fra 2009 til 2021 samt forventet utvikling frem mot 2030. Målbanen viser ønsket utvikling (ca. 275 000 tonn reduksjon per år) og den blå linjen viser forventet utvikling basert på nåværende planlagte klimatiltak i regionen. Kilde: Miljødirektoratet.

Statistikk for klimagassutslipp for hele fylket finner du her.

Klimabudsjett

Klimabudsjettet er et styringsverktøy som har til hensikt å vise oversikt over klimamål, utslipp, tiltak og forventet utvikling frem mot 2030. Fylkeskommunen er nå i gang med å koble økonomi og klima i budsjettprosessen, slik at pengebruk og klimagassutslipp blir tydelig. På denne måten vil planlegging av utslipp bli like naturlig som planlegging av økonomi.

Fylkeskommunen har iverksatt en rekke tiltak for å redusere direkte og indirekte utslipp samt energibruk i årene som kommer. Blant annet utfasing av gass til oppvarming, utskiftning av bilpark, energieffektivisering av bygg samt elektrifisering og økt andel av biogass i kollektivtrafikken. En detaljert liste over klimatiltak er inkludert i klimabudsjettet, som du finner lenke til under.

Klimabudsjettet for Vestfold og Telemark fylkeskommune i 2023 finner du her.

Miljøfyrtårn - Klima- og miljørapport

Telemark fylkeskommunene er et Miljøfyrtårn. Målet vårt er at alle fylkeskommunale videregående skoler, tannklinikker og fylkeshus er miljøsertifiserte innen 2030. 

Det innebærer at fylkeskommunale virksomheter som er miljøfyrtårnsertifiserte, må levere en Klima- og miljørapport over fjoråret innen 1. april hvert år. Deres klima- og miljørapport gir blant annet en oversikt over utslippene de siste tre årene.

Publisert: 25.10.2019 Oppdatert: 12.01.2024 kl.15:35

Jonatan Lindaas
Rådgiver