17. Samarbeid for å nå målene

FNs bærekraftsmål 17 har som mål å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.

Finansiering av målene må på plass raskt. Juli 2015 ble landene i FN enige om en felles finansieringsplan for målene, på konferansen Financing for Development i Addis Ababa, Etiopia.

Slik samarbeider vi i Telemark

De komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor i Telemark både når det gjelder verdiskaping, befolkningsutvikling, klimaendringer og samfunnssikkerhet stiller store krav til at vi klarer å samordne ressursbruk. I arbeidet med å utvikle et bærekraftig, trygt og sikkert Telemark krever det at vi tar i bruk ny kunnskap og teknologi, men også at vi evner å sette oss inn ulike forståelser og perspektiver av situasjonen. Løsninger på komplekse problemstillinger krever ofte at vi nærmer oss dem fra flere sider.

Hvordan vi for eksempel tilnærmer oss bærekraftsmålene avhenger av hvilken kunnskap vi har, hvilke løsninger vi allerede er kjent med eller hvilket ståsted vi har. Telemark fylkeskommune har valgt å delta på en mengde ulike samhandlingsarenaer, der vi sammen forsøker å finne løsninger.

Det overordnete partnerskapet Bærekraftige Vestfold og Telemark med tilhørende tematiske nettverk blir viktige arenaer som samskapingsplattformer mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Partnerskap og nettverk som arbeidsform

Ved å fokusere på hva vi sammen kan gjøre med de ressursene vi forvalter, mer enn å være opptatt av avgrensninger og skillelinjer, kan vi skape et felles grunnlag for verdiskapende mobilisering. Ved å utnytte det regionale handlingsrommet hvor hver enkelt aktør kan bidra med sin kunnskap, verktøy og handlekraft kan vi skape felles fart og kraft mot felles mål.

Bærekraftige Vestfold og Telemark er det overordnede partnerskapet, og består av følgende fire tematiske nettverk:

  1. Verdiskaping og kompetanse
  2. Digitalisering og innovasjon
  3. Samferdsel og mobilitet
  4. Klima og energi
Struktur for samhandling i Vestfold og Telemark
Struktur for nye samhandlingsarenaer i Vestfold og Telemark
Verdiskaping gjennom grønn omstilling

Å arbeide målrettet med satsingsområdet verdiskaping gjennom grønn omstilling innebærer en tverrsektoriell tilnærming som retter innsatsen mot flere bærekraftsmål samtidig.

I Ditt og mitt Vestfold og Telemark – et kunnskapsbilde i utvikling er det pekt på seks sentrale bærekraftsmål for satsingsområdet.

Tannhelse og forebygging

Fylkeskommunen har ansvar for å videreutvikle et kvalitativt og godt tannhelsetilbud, jobbe for helsefremmende tiltak og prioritere forebyggende arbeid.

Videre fremhever fylkeskommunen satsing på innovasjon, kunnskap og ny teknologi for å møte utfordringene i tannhelsesektoren, og vil legge til rette for trygge tannhelsetjenester av høy kvalitet og fornyelse.

Godt samarbeid med høgskoler og universiteter er viktig for å styrke ferdigheter, kompetanse og fremtidig rekruttering. Sektorområdet tannhelse og forebygging skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad gjøres tilgjengelig for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket.

Les mer om:

Samfunn og plan

Fylkeskommunen arbeider mot en helhetlig og bærekraftig regional utvikling gjennom regionale planer og samhandling med kommunene.

Les mer om:

Les mer om

Temaside om fattigdom
Statistikk: Hjemsendte penger
Statistikk: Internettbrukere
Statistikk: Bistand mottatt
Temaside om bærekraftig utvikling
Temaside om menneskerettigheter

Oppdatert: 10.07.2024 kl.10:39

M+Ñl-17-RGB.jpg

 

Delmål til mål 17

Finans

17.1 Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser, blant annet gjennom internasjonal støtte til utviklingsland, med sikte på å bedre landenes evne til å kreve inn skatter og andre avgifter.

17.2 Påse at de utviklede landene fullt ut gjennomfører sine offisielle bistandsforpliktelser (ODA) overfor utviklingslandene, blant annet forpliktelsen som mange av dem har påtatt seg til å gi 0,7 prosent av ODA/BNI i bistand til utviklingsland og 0,15–0,20 prosent av ODA/BNI til de minst utviklede landene; ytere av ODA oppfordres til å vurdere å gi minst 0,20 prosent av ODA/BNI i bistand til de minst utviklede landene.

17.3 Mobilisere ytterligere finansielle ressurser til utviklingslandene fra flere kilder.

17.4 Bistå utviklingslandene i å oppnå langsiktige og bærekraftige gjeldsvilkår gjennom en samordnet politikk for å fremme gjeldsfinansiering, gjeldslette eller omstrukturering av gjeld, og behandle de fattigste og mest gjeldstyngede landenes utenlandsgjeld på en måte som reduserer gjeldsrelatert nød.

17.5 Vedta og gjennomføre investeringsfremmende ordninger for de minst utviklede landene.

Teknologi

17.6 Bedre tilgangen til og styrke samarbeidet mellom nord og sør, sør og sør og det triangulære samarbeidet regionalt og internasjonalt om vitenskap, teknologi og innovasjon, og forbedre kunnskapsdelingen på gjensidig avtalte vilkår, blant annet gjennom bedre samordning av eksisterende ordninger, særlig på FN-nivå, og gjennom en global ordning for tilgjengeliggjøring av teknologi.

17.7 Fremme utvikling, overføring, spredning og formidling av miljøvennlig teknologi til utviklingsland på gunstige vilkår, blant annet på konsesjonelle og preferensielle vilkår, etter gjensidige avtaler.

17.8 Fullt ut igangsette teknologibanken og ordningen for kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon for de minst utviklede landene innen 2017, og øke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Kapasitetsbygging

17.9 Øke den internasjonale støtten til gjennomføring av en effektiv og målrettet kapasitetsoppbygging i utviklingsland og dermed støtte nasjonale planer for gjennomføring av alle bærekraftsmålene, blant annet gjennom samarbeid mellom nord og sør, sør og sør og triangulært.

Handel

17.10 Fremme et allment, regelbasert, åpent, ikke-diskriminerende og likeverdig multilateralt handelssystem underlagt Verdens handelsorganisasjon, blant annet ved å sluttføre forhandlingene under organisasjonens Doha-runde.

17.11 Betydelig øke utviklingslandenes eksport, særlig med sikte på å doble de minst utviklede landenes andel av verdens eksport innen 2020.

17.12 I praksis gi alle de minst utviklede landene betimelig og varig avgifts- og kvotefri markedsadgang, i samsvar med beslutninger i Verdens handelsorganisasjon, blant annet ved å sikre at det anvendes klare og enkle preferanseopprinnelsesregler på importvarer fra de minst utviklede landene, og bidra til å lette markedsadgangen.

Politisk og institusjonell samstemthet

17.13 Styrke stabiliteten i verdens makroøkonomi, blant annet gjennom politisk samordning og samstemthet.

17.14 Oppnå en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

17.15 Respektere hvert lands politiske handlingsrom og lederskap med hensyn til å etablere og gjennomføre egen politikk for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling.

Partnerskap mellom flere interessenter

17.16 Styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling, som følges opp av partnerskap mellom flere interessenter med sikte på å mobilisere og dele kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser for å bidra til at alle land, særlig utviklingslandene, når bærekraftsmålene.

17.17 Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

Data, overvåkning og ansvarlighet

17.18 Innen 2020 øke støtten til kapasitetsoppbygging i utviklingsland, også i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, for i betydelig grad å bedre tilgangen på pålitelige og aktuelle data av høy kvalitet fordelt etter inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet, migrasjonsstatus, funksjonsevne, geografisk plassering og andre kjennetegn som er relevante i nasjonal sammenheng.

17.19 Innen 2030 bygge videre på eksisterende initiativer for å utarbeide metoder for å måle den framgangen som gjøres i retning av bærekraftig utvikling, og som utfyller bruttonasjonalproduktet, samt støtte utviklingslandenes kapasitetsoppbygging på statistikkområdet.

Logo-liggende-farger-RGB Uten FN-logo.jpg