Nettverk og samarbeid

Løsningen på samfunnsutfordringene i fylket vårt er å samarbeide. Et slikt samarbeid krever en møteplass i Telemark

Kunnskapsgrunnlaget til Telemarksplanen viser en rekke samfunnsutfordringer i fylket som ingen enkeltaktør kan løse alene. Det krever felles innsats for å stake ut kursen mot et bærekraftig Telemark hvor samarbeid er nøkkelen. 

Møteplass Telemark.png

Møteplass Telemark

Møteplass Telemark samler regionale utviklingsaktører for å sette prioriteringer og koordinere innsatsen for det kommende året.

Dette blir gjort gjennom en årlig konferanse der ledelsen fra ulike sektorer ser på regionen fra ulike perspektiver, setter agendaen og fremmer utviklingen i regionen.

Telemarksplanen danner grunnlaget for overordnede satsinger over tid, med klare mål for perioden. Møteplass Telemark følger opp Telemarksplanen der tema for konferansen vil bli knyttet til satsingene og målene.

Samarbeidspartnere vil bli involvert i utformingen av programmet.

Grafisk illsustrasjon som beskriver tre mål for hver satsingsområde i Telemarksplanen

Samarbeid på tvers er viktig

Samarbeid på tvers av sektorer blir stadig viktigere.

Dette blir opprettholdt gjennom daglig samarbeid mellom fagnettverk og ulike aktører. Møteplass Telemark tar ansvar for å sette de overordnede linjene.

Årlig konferansearrangement bidrar til å opprettholde en felles retning og sette viktige saker på dagsorden for det kommende året.

Tom Omnes Lia
Rådgiver

Telemarksplanen

Telemarksplanen er en helhetlig plan for utviklngen av hele fylket. Endelig vedtak skjer i fylkestinget i desember 2024. 

Satsingsområdene gir strategisk retning for samfunnsutviklingen:

  • Inkluderende Telemark
  • Skapende Telemark
  • Naturrike Telemark

Under hvert satsingsområde er det tre hovedmål. Alt nettverksarbeid skal bidra til et eller flere hovedmål. 

Ny nettverksstruktur

Fylkestinget vedtok en ny nettverksstruktur i juni 2024 basert på tilbakemeldinger fra innspillkonferansen i mai 2023 og høringsinnspill høsten 2023

Nettverksarbeidet i regi av Telemarks fylkeskommune bygger på fire nøkkelprinsipper:

  • Deltagelse skal skje i strategisk retning
  • Riktig mobilisering av aktører
  • Samordning av ressurser
  • Skape effektive arbeidsformer