Telemarksplanen 2024-2028

Telemarksplanen er fylkeskommunens overordnede styringsdokument og beskriver den ønskede retningen for samfunnsutviklingen i Telemark

Fylkestinget besluttet å kalle Regional planstrategi for Telemarksplanen i sitt møte 28. februar 2024. 

Prosessen med å lage regional planstrategi for Telemark er i full gang. Planprosessen er visualisert i egen pdf her. 

Hva skal Telemarksplanen løse?

Telemarksplanen skal redegjøre for de viktigste regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter for så å ta stilling til satsingsområder for fylket.

Telemarksplanen vedtas av fylkestinget i desember 2024. Planen beskriver utviklingstrender i fylket, definerer ønsket samfunnsutvikling og redegjører for hva samfunnsaktører i Telemark må gjøre for å oppnå denne. I tillegg skal planen inneholde en vurderng av planbehovet. 

Utgangspunktet er dagens situasjon og utfordringer i Telemark, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027 skal sammen med kunnskapsgrunnlaget legges til grunn for de politiske prioriteringene. 

Gjeldende Regional planstrategi for Vestfold og Telemark ble vedtatt i fylkestinget 15. desember 2020 i sak 166/20.

Høring av Telemarksplanen

Fylkestinget vedtok å sende Telemarksplanen på høring 13. juni 2024. Du kan lese om FT sak 77/24 her. Høringsbrevet kan du lese her. Planforslaget kan du lese her. Høringsfristen er 20. september 2024.

Den 20. juni 2024 deltok folkevalgte i kommunen, ledere i kommunen, statlig sektor og frivillighet på høringskonferansen hvor Telemarksplanen ble presentert.Hensikten med konferansen var både å ta imot innspill og den var å presentere planforslaget slik at deltakerne kan gi et effektivt høringsinnspill.

Involvering og medvirkning 

Utarbeidelse av strategien skjer i tett samspill med Telemarkssamfunnet.

  • 30.05.2023 - Vi gjennomførte en administrativ innspillskonferanse hvor ansatte som arbeider med kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi ble invitert for å få innsikt i, og mulighet å gi innspill til kunnskap om Telemark og folkehelsa i Telemark samt til partnerskap og nettverk. Senere, 16.11.2023, orienterte vi om kunnskapsgrunnlaget på KS høstkonferanse.
  • 22.11.2023 - Vi gjennomførte planforum hvor ansatte som arbeider med kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi ble invitert for å få innsikt i, og mulighet å gi innspill til planprosessen og kunnskapsgrunnlaget. De ble også orientert om nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
  • 05.01.2024 - Fylkesdirektøren orienterte om partnerskap og nettverk på dialogarenaen.
  • 21.03.2024 - Vi inviterte alle folkevalgte i alle kommunene til dialogmøte hvor kunnskapsgrunnlaget og foreløpige veivalg ble presentert, og det var mulighet for å komme med innspill. 
  • 20.06.2024 - Folkevalgte inviteres i kommunene, ledere i kommunene, statlig sektor, næringsliv og frivillighet til høringskonferansen hvor Telemarksplanen er agenda.

Fra februar til mai 2024 har vi orientert om og gitt mulighet for å komme med innspill i fylkets fire regionråd.

Politiske verksteder for fylkespolitikere

For folkevalgte i fylkeskommunen ble det første verkstedet gjennomført på folkevalgtopplæringen 16. januar 2024. I januar og februar ble det gjennomført verksteder med de fire hovedutvalgene og de tre rådene. Du kan lese innspillene fra verkstedene her.

I møterekke to ble oppstartssaken om Telemarksplanen behandlet av alle råd, utvalg, fylkesutvalget og fylkestinget, hvor fylkestinget besluttet prosessen og at regional planstrategi skal hete Telemarksplanen. Du kan lese mer om saken på fylkestingssak PS 1/24 her.

I april ble fylkestinget orientert om foreslåtte satsinger og mål. Du kan lese mer om saken i fylkestinget PS 57/24 her. 

Kunnskap om Telemark

Kunnskap om Telemark og Folkehelsa i Telemark ligger til grunn for politiske samtaler om retningsvalg i Telemarksplanen. Det finnes mer detaljert statistikk her. 

Publisert: 26.10.2023 Oppdatert: 10.07.2024 kl.09:59

Tom Omnes Lia
Rådgiver
Tor Arne Hellkås
Seksjonsleder