Forskning, utvikling og innovasjon

Kunnskap er viktig uavhengig utfordring fylket står ovenfor.  Det innebærer at vi må etterspørre behovet for kunnskap i alle sammenhenger, og vi må verdsette kunnskapstørst, skapertrang og nysgjerrighet.

Regionale strategier med tilhørende handlingsprogram med tiltak utvikles gjennom en bred prosess med partnerskapet som representerer de viktigste samarbeidspartene i Telemark fylke.

Disse styringsdokumentene legger rammer for arbeidet innen forskning, utvikling og innovasjon.

Her finner du Regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022-2030  

Se også Handlingsprogram for regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022-2030, med tiltak

Regionen vår ønsker å nå mål for verdiskaping og sysselsetting som minst ligger på landsgjennomsnittet. Innsatsen vil i stor grad rettes mot FoU fordi det ofte er en forutsetning for innovasjon i små og store bedrifter, privat og offentlig virksomhet.

Fylkeskommunen anvender i økende grad forskningsbasert kunnskap, og er oppdragsgiver for forskningsmiljøer og medansvarlig for kompetanseutvikling på ulike fagområder.

Fylkeskommunen har flere virkemidler: 

  • Rekrutteringstiltak for økt forskningsaktivitet: FORREGION Telemark (kompetansemegling)
  • Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFFVT)

FORREGION Telemark

FORREGION Telemark skal hjelpe bedrifter med å avdekke behov som kan løses gjennom forskning og finansieres gjennom virkemiddelapparatet. FORREGION Telemark finansieres av kommunal- og distriktsdepartementet og fra fylkeskommunens eget budsjett. FORREGION Telemark følger Forskrift om Kommunal- og distriktsdepartementets tilskudd til Forskningsbasert innovasjon i regionene FORREGION


Vil du vite mer om Innovasjonsregionen, kompetansemeglere og hvordan du søker? Trykk på knappen under!

FORREGION Telemark

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFFVT)

Logoen til regionale forskningsfond i Vestfold og Telemark

Regionalt forskningsfond skal finansiere prosjekter som bidrar til høy grad av ny kunnskapsutvikling og høy grad av utvikling innen bedrifter og offentlig sektor i regionen. Regionalt forsknigsfond Vestfold og Telemark er opprettet i 2020 og følger nye Vestfold og Telemark fylkesgrenser.

Forskningsdrevet innovasjon er viktig for å nå mål om omstilling og verdiskaping. I fondsperioden 2020-2023 er hovedmålet å øke regional utvikling gjennom tiltak i bedrifter og offentlig sektor som øker grønn omstillingsevne.

Regionale forskningsfond skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondsregionene får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet og det kan i tillegg tilføres andre regionale midler for å styrke en målrettet innsats. Kunnskapsdepartementet ved Norges Forskningsråd stiller også krav om at fondet skal rekruttere bedrifter til å søke nasjonale og internasjonale finansieringsordninger.

Oppdatert informasjon finner du på fondets nettside: 

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFFVT)

Kontakt oss gjerne på e-post: oslofjordfondet@vtfk.no 

Bedrifter bes følge Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark på Facebook for å følge med på nyheter og utlysninger.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 29.05.2024 kl.11:35