Budsjett 2023: Spørsmål fra folkevalgte

Fylkesdirektøren har invitert de folkevalgte til å stille spørsmål til administrasjonen i Vestfold og Telemark fylkeskommune om forslag til budsjett og økonomiplan 2023.

Spørsmålene rettes til politikk@vtfk.no og svares ut fortløpende så snart som mulig etter mottatt henvendelse.

Spørsmål fra Maren Njøs Kurdøl gruppleder Rødt: Finansinntekter og fylkestingets disposisjonsfond  

Spørsmål til avsnittet om finansinntekter – hvorfor disse går ned i planperioden. Samt spørsmål om belastning av fylkestingets disposisjonsfond»

Fylkesdirektørens svar:

Finansinntekter

Gjennomsnittlig bankbeholdning er fylkeskommunens likvide midler og består av en rekke bankkonti, blant annet ordinær innskuddskonto, hvor løpende inn og utbetalinger belastes, og skattetrekk.

Ved beregning av renteinntektene i planperioden er det tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig bankbeholdning i 2021, som var på 2,4 mrd. kr.

Videre er det lagt til grunn 3 måneders NIBOR (pengemarkedsrente) samt betingelser i bankavtalen.

Årsaken til at renteinntektene faller i planperioden er altså utviklingen i NIBOR som utvikler seg slik i planperioden:

imageiy85.png

image7h9n3.png

Fylkestingets disposisjonsfond.

Disposisjonsfondet er et variabelt fond hvor tidligere års over- og underskudd er ført. Dette er et regnskapsmessig uttrykk for egenkapitalen i fylkeskommunen. 
Disposisjonsfondet kan benyttes til finansiering av drifts- eller investeringsutgifter.

I fylkesdirektørens forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026, er det slik at netto driftsresultat er budsjettert lavere enn handlingsregelen på 4,0 % netto driftsresultat i prosent av frie inntekter. Dette innebærer at utover disponert overføring fra drift til investering, er det ikke budsjettert med forventet avsetning til fylkestingets disposisjonsfond i henhold til handlingsregelen. Det er ikke budsjettert for et merforbruk i økonomiplanperioden, som ville bety at forslaget til budsjett ville disponere netto bruk av ubundne avsetninger.

 

Spørsmål fra Harald Moskvil gruppleder MDG: Årlige investeringer fylkesvei

«Under investeringer for samferdsel er det en samlepost kalt Årlig investering fylkesvei med en ramme på 776 mill fordelt over 4 år.

Er det mulig å få denne presentert ned på hvert prosjekt?

Ved detaljering er det også behov for å skille veiprosjekter og gang og sykkelveiprosjekter fra hverandre».

Fylkesdirektørens svar:

Hovedprosjektet «Årlige investeringer fylkesvei» behandles politisk av Hovedutvalg for samferdsel i møterekke 6, HS-sak 79/22 Portefølje investeringsprosjekter fylkesvei 2023. Her følger en detaljert fordeling på prosjekt.

Saken med vedlegg er tilgjengelig, og kan finnes her: 79/22 Portefølje investeringsprosjekter 2023

 

Spørsmål fra Thorleif Fluer Vikre gruppelder FrP: Div i fht samferdselsområdet

1

FV 353 Rugtvedt-Surtebogen er ført opp med totalt 556 mill. i utgift. I tabell på 27 Tilskudd fra andre ligger det antakelig inne bompenger og mva kompensasjon fra denne strekningen.
Hvor mye utgjør bompengene og mva kompensasjonen i økonomiplanen?

2.
Bypakke Grenland har i formannskapsmøte i Porsgrunn lagt frem vurdering av ny Bypakke fase 2. I denne vurderingen kommer det frem at FV 353 Rugtvedt-Surtebogen vurderes lagt inn i en eventuell ny bypakke fase 2 i Grenland. Vedtak i fylkestinget 14.12.21 punkt 1 er slik:
1. Fylkeskommunen ønsker å utnytte tilgjengelige midler fra Nye veier for å redusere bompengebelastningen ved bygging av fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen. For å innfri kravet fra Nye Veier AS om trafikkpåsetting på strekningen Rugtvedt – Findal innen 1. november 2024, må det foreligge en godkjent finansieringsløsning for prosjektet i Stortinget senest høst 2022 slik at byggingen kan starte opp. Av hensyn til behovet for rask framdrift fremmes fv. 353 som et strekningsprosjekt med en egen bompengefinansiering.
Er det fremdeles mulig å legge dette prosjektet inn i Bypakka fase 2 når bompengeproposisjonen var et strekningsprosjekt?

3.
Regjeringen har bevilget noen få millioner til gratis ferje i VTFK. Slik jeg forstår løftene mangler det betydelige midler for å gjøre ferjene gratis. Imidlertid har jeg oppfattet at det gjenstår om lag 1, 9 millioner

Som ikke er disponert til formålet og er ikke omtalt på side 159 i budsjettet.
Når kan man vente forslag fra fylkesdirektøren på disponering?

4. Er det mulig for hovedutvalg samferdsel i 2023 å bruke de bevilgede 7,8 millionene fra regjeringen i 2023 budsjettet til rettferdig, redusert og gratis ferjetransport til fastboende på øyer uten veiforbindelse i Vestfold og Telemark?

5.
Ferjedriften i fylket er ikke omtalt i budsjettet. Er driften for 2023 basert på dagens rutetilbud?

Fylkesdirektørens svar:

 1. FV 353 Rugtvedt-Surtebogen er ført opp med totalt 556 mill. i utgift. I tabell på 27 Tilskudd fra andre ligger det antakelig inne bompenger og mva kompensasjon fra denne strekningen.
  Hvor mye utgjør bompengene og mva kompensasjonen i økonomiplanen?

Det er budsjettert med ca. 83,0 mill. kr i momskompensasjon og ca. 301,0 mill. kr i bompenger i budsjett og økonomiplan for 2023-2026.

 1. Bypakke Grenland har i formannskapsmøte i Porsgrunn lagt frem vurdering av ny Bypakke fase 2. I denne vurderingen kommer det frem at FV 353 Rugtvedt-Surtebogen vurderes lagt inn i en eventuell ny bypakke fase 2 i Grenland. Vedtak i fylkestinget 14.12.21 punkt 1 er slik:
  1. Fylkeskommunen ønsker å utnytte tilgjengelige midler fra Nye veier for å redusere bompengebelastningen ved bygging av fv. 353 Rugtvedt - Surtebogen. For å innfri kravet fra Nye Veier AS om trafikkpåsetting på strekningen Rugtvedt – Findal innen 1. november 2024, må det foreligge en godkjent finansieringsløsning for prosjektet i Stortinget senest høst 2022 slik at byggingen kan starte opp. Av hensyn til behovet for rask framdrift fremmes fv. 353 som et strekningsprosjekt med en egen bompengefinansiering.
  Er det fremdeles mulig å legge dette prosjektet inn i Bypakka fase 2 når bompengeproposisjonen var et strekningsprosjekt?

Ja, så lenge partene i bypakka er enige om vilkårene for Bambles inntreden. Det forutsetter nok at framdriften i arbeidet med ny bypakke opprettholdes. Dette lå også inne som en mulighet i lokal behandling av innholdet i Prop. 117S (2021-2022) – Gassvegen

Oppfølging av fylkestingets sak 181/21 vil komme i løpet av våren 2023.

 1. Regjeringen har bevilget noen få millioner til gratis ferje i VTFK. Slik jeg forstår løftene mangler det betydelige midler for å gjøre ferjene gratis. Imidlertid har jeg oppfattet at det gjenstår om lag 1, 9 millioner som ikke er disponert til formålet og er ikke omtalt på side 159 i budsjettet. Når kan man vente forslag fra fylkesdirektøren på disponering?

Fylkesdirektøren forbereder et notat med forslag til disponering av bevilgningen til gratis ferje. Fylkesdirektøren vil formidle notatet, slik at det kan ligge til grunn for den politiske behandlingen av forslag til årsbudsjett 2023. Fylkesdirektøren har også tatt initiativ til et avklaringsmøte med Samferdselsdepartementet, og avventer tilbakemelding på dette.

 1. Er det mulig for hovedutvalg samferdsel i 2023 å bruke de bevilgede 7,8 millionene fra regjeringen i 2023 budsjettet til rettferdig, redusert og gratis ferjetransport til fastboende på øyer uten veiforbindelse i Vestfold og Telemark?

Et politisk vedtak må fattes i fylkestinget, av to årsaker:

A. Fylkesdirektøren er takstmyndighet for personreiser på ferjesamband på fylkesvei (Brevik-Sandøya). Å reversere vedtatt tiltak om gratis ferje på sambandet Brevik-Sandøya er ikke på linje med regjeringen sin politikk.

B. Det er representantskapsmøtet i Kragerø fjordbåtselskap som er takstmyndighet for kjøretøy da dette er kommunalt veisamband. Representantskapsmøtet har ansvaret for å sørge for at eierne finansierer reduserte takster med økt tilskudd. Økt finansiering må vedtas av fylkestinget og kommunestyret før representantskapet kan vedta og reduserte takstene.  

 1. Ferjedriften i fylket er ikke omtalt i budsjettet. Er driften for 2023 basert på dagens rutetilbud?

 Ja.

Spørsmål fra representant Knut Jarle Sørsdalen (SP) - ekstra midler til å øke lærlinger i egen organisasjon

«I fjorårets budsjett ble det satt av i økonomiplanen ekstra 2 millioner i 2023, 2024 og 2025 til å øke lærlinger i egen organisasjon.

På side 65 i budsjettet kan en lese at seksjon IT har 35 lærlinger.

Sirka hvor mange lærlinger neste år vil Fylkeskommunen ta inn eller ha i hele organisasjonen ?

Er de ekstra 2 millionene videreført i dette budsjett?»

Fylkesdirektørens svar:

Vestfold og telemark fylkeskommune kommer til å ha mellom 55 og 65 lærlinger i egen organisasjon neste år. Dette er både 1. og 2. års lærlinger. De fleste lærekontraktene har en varighet på 24 mnd. Det vil si at organisasjonen ønsker å ta inn i overkant av 30 nye lærlinger neste år.

Administrasjonen arbeider hele tiden for å ta inn flere lærlinger, og ha lærlinger i flere ulike fag. Det er ikke alltid mulighet for å fylle opp alle ledige plasser. Påfølgende er en oversikt over antall lærlinger vi har i de ulike fagene, pr 18.11.22.

Løpende kontrakter pr. 18.11.22

UP

Lærefag

Løpende kontrakter

 

Totalt

55

BA

Byggdrifterfaget

3

EL

Dataelektronikerfaget

2

HS

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

8

IM

Innholdsproduksjonsfaget

1

IM

IT-driftsfaget

16

RM

Institusjonskokkfaget

1

RM

Kokkfaget

3

SR

Service- og administrasjonsfaget

4

SS

IKT-servicefaget

15

SS

Kontor- og administrasjonsfaget

2

Fylkesdirektøren kan bekrefte at vedtak om 2,0 mill. kr til å øke lærlinger i egen organisasjon er videreført i økonomiplanperioden i henhold til vedtak i FT-sak 178/21, Budsjett og økonomiplan 2022-2025.

 

Fylkesdirektøren gjør oppmerksom på feil i figur 11 i Klimabudsjettet

Fylkesdirektøren ønsker å gjøre oppmerksomme på en feil i figur 11 i Klimabudsjett , som inngår i Budsjett og økonomiplan 2023-2026.

I trykt dokumentet framkommer den grønne linjen som indikerer 15% reduksjon i energibruk på 36 500MWh. Denne skulle vært fremstilt på 38 000 MWh . I figuren under er dette oppdatert, og vil oppdateres i den digitale utgaven.

imagerqwo.png

Figur 11: Energiforbruk i egen organisasjon i MWh i 2019-2021 og forespeilet energibruk i 2030 etter gjennomføring av planlagte tiltak (T) for redusert og effektivisert energibruk, samt overgang fra fossile til elektriske energiløsninger. Tiltakene er listet opp i tabellen under og tiltak med høyere verdi ferdigstilles nærmere 2030. Grønn stiplet linje indikerer målet om 15% reduksjon i energibruk. Merk at Y-aksen starter på 35 000 MWh

 

Spørsmål fra Maren Njøs Kurdøl, gruppeleder Rødt - kostnad for et årsverk for en miljøarbeider/ miljøterapeut/sosialarbeider i VGS

Vår gruppe lurer på omtrent hva kostnaden er av et årsverk for en miljøarbeider/miljøterapeut/sosialarbeider i VGS? Skjønner at det vil variere på hvilken utdanning og erfaring den som ansettes har, men om vi kan få en snittkostnad, så er det flott!

Fylkesdirektørens svar:

Dataene er basert på årslønn p.r. november 2022, og gjelder ansatte på videregående skoler.    

 

Stilling

Antall

Gjennomsnittslønn

Gjennomsnittslønn inkl. sosiale kostnader

Miljøarbeider/Miljøarbeider med fagbrev

22

451 400

631 400

Miljøterapeut

26

523 500

732 900

            

Miljøarbeidere er sammenslått av personer med og uten fagbrev (klar hovedvekt på fagbrev). Miljøterapeutene har alle 3-årig UH-utdanning. I tallene vil ansiennitet påvirke gjennomsnittet.

 

Forespørsel fra Hovedutvalg for næring og reiseliv - sammenlignbare tall for 2022 og 2023

 

Hovedutvalg for næring og reiseliv etterlyser sammenlignbare tall i sak 142/22 for 2022 og 2023. Det poengteres at mangelen på dette gjør det vanskelig å lese budsjettet,  og å se hva som er nye satsinger i 2023. De henviser til forskrift for økonomiplan, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner paragraf 5.4-5.6 hvor det presiseres at dette skal ligge ved saken. De forventer å få dette før behandling i FT.

I tillegg etterspørres innlogging i Framsikt, med henvisning til Viken som har gitt sine politikere denne tilgangen.

Fylkesdirektørens svar:

Vedlagt følger fylkesdirektørens innstilling til vedtak i FT-sak 142/22, med tilleggskolonner for Regnskap 2021 og Oppr. budsjett 2022.

Fylkesdirektøren ønsker å gjøre oppmerksom på oversikten for «§ 5-4 Sum bevilgninger, netto (1B). Denne oversikten inkluderer ikke regnskapstall for 2021, da det ikke foreligger reviderte og vedtatt tall på seksjonsnivå for 2021.

Når det gjelder mulighet for innlogging i Framsikt for politikerne.

Dette er en modul som tilbys av Framsikt. Denne modulen inngår ikke i den eksisterende avtalen Vestfold og Telemark fylkeskommune har med Framsikt, og fylkesdirektøren har derfor ikke mulighet til å tilgjengeliggjøre dette for de folkevalgte.

Fylkesdirektørens forslag - Innstilling til vedtak

 

Spørsmål fra representant Jan Nikolai Boye (H) - midler til tilrettelagt transport/TT kort 

I budsjettforslaget for 2023 er det ikke satt av midler for å øke Tilrettelagt transport eller TT-kort. Antall brukere av TT-kort ordningen har økt etter at det ble kjent at også pensjonister over 67 år har fått tilgang til ordningen. Dette medfører at hver enkelt bruker får om lag 3000 kroner i halvåret til reiser med taxi, et beløp som har stått uendret de siste fire årene.

Har det vært vurdert å øke den avsatte posten til TT kort i budsjettet for 2023, som følge av betydelig økning i priser og kostnader for den enkelte bruker de siste årene?

Fylkesdirektørens svar

Transportkontraktene på drosje, minibuss og buss har økt betydelig siste året på grunn av økte drivstoffpriser og en høy KPI. Driftsbudsjettet justeres årlig, tilsvarende deflator i henhold til statsbudsjettet. I 2022 er deflator fastsatt til 3,7%. Den reelle kostnadsøkningen i transportkontraktene forventes å ende betydelig høyere. Det innebærer at tilbudet ikke kan opprettholdes i 2023 på tilsvarende produksjonsnivå, innenfor gjeldende budsjettrammer.

I en helhetlig prioritering innenfor kollektivbudsjettet har fylkesdirektøren ikke vurdert å øke posten til TT brukerne i 2023.

Spørsmål fra Torleif Fluer Vikre, gruppeleder FrP - takster/gratis ferje

Svaret fra Fylkesdirektøren på mitt ferjespørsmål om takster/gratis ferje gir grunnlag for noen nye spørsmål.

 1. Direktøren skriver at det er representantskapsmøtet som er takst myndighet i Kragerø. Jeg er kjent med at selskapet har satt ned takster på bil under 7 meter og redusert takster på person i 2022.
  Er dette vedtatt i representantskapet?
 2. Direktøren skriver i en orientering til samferdsel utvalget at «beløpet som er satt av i statsbudsjettet for 2023 dekker gratis ferje i Brevik og 1,9 millioner til redusert takst i Kragerø».
  Spørsmål blir hvorfor ikke dette beløpet brukes til det formål og intensjon det er bevilget, nemlig gratis ferje for fastboende i Kragerø skjærgården? Jeg ser ingen intensjoner om at turisttrafikk skal subsidieres fra regjeringen.
 3. Regjeringen har i svar på skriftlig spørsmål i stortinget uttalt følgende: Statsråd Jon-Ivar Nygård [11:56:58]: Deler av det representanten har referert til, er pressemeldingen for neste års budsjett som ikke gis virkning før august neste år. 
  Hvis vi legger til grunn at regjeringens 2023 bevilgning er fra august 2023 og trekker tilbake tidligere bevilgninger til reduserte takster i Kragerø, Hvilken økonomi er da tilgjengelig for gratis ferje til lokalbefolkningen?
 1. Advokat firma Simonsen Vogt Wiig har utarbeidet et notat som drøfter hvorvidt differensierte takster i Lysefjordsambandet vil være lovlig eller ikke for kollektivselskapet Kolumbus i Rogaland. SVW oppsummerer følgende: «Vi anser at en prismodell der lokalbefolkning får gratis ferge, mens andre må betale en høy pris for billetter, antagelig ikke vil være i strid med hverken konkurranselovgivning, EØS-rettslige regler om tjenestefrihet i EØS-området, norsk diskrimineringslovgivning eller markedsføringsloven. Dersom en slik modell innføres, bør det imidlertid dokumenteres at det foreligger et konkret formål som ønskes oppnådd, for eksempel å opprettholde bosetning i området som betjenes av fergen. Det bør også dokumenteres at gratis ferge for lokalbefolkningen er et egnet tiltak for å opprettholde bosetning, og at gratis ferge som tiltak, ikke går lenger enn nødvendig, det vil si at det ikke finnes andre, mindre inngripende tiltak som kan oppnå det samme formålet (for eksempel en volumrabatt). I tillegg til ovennevnte, har vi vurdert om tilskudd til gratis ferger potensielt kan innebære statsstøtte til enkeltbedrifter, inkludert langs Lysefjordsambandet, men konkluderer med at slik eventuell støtte mest sannsynlig vil være såkalt bagatellmessig støtte som er unntatt statsstøtteregelverket.» Vi anser at gratis ferge til lokalbefolkningen vil være et egnet tiltak for å hindre fraflytning og opprettholde bosetning.»

Spørsmål: Vurderer fylkesdirektøren EØS regelverket annerledes i Rogaland enn Vestfold og Telemark ?

Fylkesdirektørens svar

 1. Direktøren skriver at det er representantskapsmøtet som er takst myndighet i Kragerø. Jeg er kjent med at selskapet har satt ned takster på bil under 7 meter og redusert takster på person i 2022.
  Er dette vedtatt i representantskapet? 

  Fylkeskommunen er ikke kjent med andre takstendringer enn det som har vært del av revidert budsjett for 2022.
  Takstreduksjonen er fullt ut finansiert av fylkeskommunen, og vedtatt av hovedutvalg for samferdsel, innenfor budsjettrammen for seksjon Kollektiv og mobilitet. Dersom finansiering ikke er på plass, måtte representantskapet ha vedtatt en slik takstreduksjon, og hvordan takstreduksjonen skal finansieres.
 1. Direktøren skriver i en orientering til samferdsel utvalget at «beløpet som er satt av i statsbudsjettet for 2023 dekker gratis ferje i Brevik og 1,9 millioner til redusert takst i Kragerø».
  Spørsmål blir hvorfor ikke dette beløpet brukes til det formål og intensjon det er bevilget, nemlig gratis ferje for fastboende i Kragerø skjærgården? Jeg ser ingen intensjoner om at turisttrafikk skal subsidieres fra regjeringen. 

  Fylkesdirektøren legger opp til at denne takstreduksjonen i hovedsak skal komme fastboende i skjærgården til gode. Samferdselsdepartementets intensjon er at deler av bevilgningen på om lag 8,0 mill. kr skal nyttiggjøres på strekningen Skåtøy-Kragerø.
 1. Regjeringen har i svar på skriftlig spørsmål i stortinget uttalt følgende: Statsråd Jon-Ivar Nygård [11:56:58]: Deler av det representanten har referert til, er pressemeldingen for neste års budsjett som ikke gis virkning før august neste år.
  Hvis vi legger til grunn at regjeringens 2023 bevilgning er fra august 2023 og trekker tilbake tidligere bevilgninger til reduserte takster i Kragerø, Hvilken økonomi er da tilgjengelig for gratis ferje til lokalbefolkningen? 

  Administrasjonen har opprettet dialog med samferdselsdepartementet og vil sikre felles forståelse og kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for bevilgingen. Det vil bli fremmet en politisk sak med forslag til disponering fra august 2023, på den delen av summen som ikke blir benyttet til å finansiere fylkesvegferjestrekningen Brevik-Sandøya.    
 1. Advokat firma Simonsen Vogt Wiig har utarbeidet et notat som drøfter hvorvidt differensierte takster i Lysefjordsambandet vil være lovlig eller ikke for kollektivselskapet Kolumbus i Rogaland. SVW oppsummerer følgende: «Vi anser at en prismodell der lokalbefolkning får gratis ferge, mens andre må betale en høy pris for billetter, antagelig ikke vil være i strid med hverken konkurranselovgivning, EØS-rettslige regler om tjenestefrihet i EØS-området, norsk diskrimineringslovgivning eller markedsføringsloven. Dersom en slik modell innføres, bør det imidlertid dokumenteres at det foreligger et konkret formål som ønskes oppnådd, for eksempel å opprettholde bosetning i området som betjenes av fergen. Det bør også dokumenteres at gratis ferge for lokalbefolkningen er et egnet tiltak for å opprettholde bosetning, og at gratis ferge som tiltak, ikke går lenger enn nødvendig, det vil si at det ikke finnes andre, mindre inngripende tiltak som kan oppnå det samme formålet (for eksempel en volumrabatt). I tillegg til ovennevnte, har vi vurdert om tilskudd til gratis ferger potensielt kan innebære statsstøtte til enkeltbedrifter, inkludert langs Lysefjordsambandet, men konkluderer med at slik eventuell støtte mest sannsynlig vil være såkalt bagatellmessig støtte som er unntatt statsstøtteregelverket.» Vi anser at gratis ferge til lokalbefolkningen vil være et egnet tiltak for å hindre fraflytning og opprettholde bosetning.»

 

Spørsmål: Vurderer fylkesdirektøren EØS regelverket annerledes i Rogaland enn Vestfold og Telemark ?

Ja, vi har drøfta det i båt og ferjeforum i Kollektivtrafikkforeninga, men vil selvsagt se nærmere på utredningen gjort for Kolumbus. Ferietrafikken er i hovedsak knytt til mai, juni, juli og august, så en vurdering kan være å gi tilnærmet gratis reiser fra september til april, og høyere priset reiser på sommeren.

 

Publisert: 16.11.2021 Oppdatert: 31.01.2024 kl.09:56

Budsjett 2022: Spørsmål fra folkevalgte

Her finner du spørsmålene fra folkevalgte som ble stilt til 2022-budsjettet.

Her finner du budsjettforslaget for 2023

Forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026