By- og stedsutvikling

Våre kommuner jobber stadig med prosjekt som skal bidra til utvikling av kreative og bærekraftige byer og bygder.

Levende sentrumsområder med attraktive bomiljøer, sosiale og kulturelle møteplasser er viktig for å opprettholde og øke bosetting, for næringsutvikling og besøk. Fylkeskommunen kan bidra tverrfaglig med veiledning, nettverk og penger.

Håndbøker 

Håndbok utbyggingsavtaler_fra plan til gjennomføring

Håndbok utbyggingsavtaler_oppslag

Relevante lenker

På tur over trærne i Fyresdal

www.planlegging.no

www.miljo.no

www.stedsutvikling.no

www.distriktssenteret.no

www.bufdir.no/universellutforming

Inspirasjonsmateriell

Ideer og prinsipper for fortetting - sluttrapport

Mosaikk - en urban utviklingsstrategi

Grøne rammer grøne rom

Nye muligheter i bygd og by - storytelling

New opportunities - storytelling

Den nye mjølkerampa - møteplassen