Planforum

Regionalt planforum er eit lovpålagt forum som fylkeskommunane har ansvar for

Føremålet med regionalt planforum er å skape ein arena der statlege, regionale og kommunale interesser i konkrete plansaker skal bli klarlagde og freista samordna. 

Møtedagar og fristar

Regionalt planforum har fast møtedag annan kvar onsdag, i partalsveker, mellom 09.00 – 11.00 og 12:00-14:00. Dersom datoen kjem på ein raud eller inneklemt dag, går han ut. Det er heller ikkje sett av møtetid i ferievekene i juli. Vinterferien er veke 8 og haustferien er veke 41 i Telemark fylke

Vi vil primært nytte digitale møte via Teams eller fysisk i fylkeshusa (Skien eller Seljord). Fylkeskommunen kallar inn ved førespurnad. Kommunen avtaler behov for eventuelle planforum som gjeld kommunal planlegging. Innkallinga vil kome via outlook-kalender, og denne skal vere tydeleg på kvar møtet er. 

Telemark fylkeskommune fortsett å arrangere planforum i partalsveker. Sjå møtekalender over. Andre møtedagar kan avtalast dersom det er teneleg totalt sett. 

Frist for å melde opp sak inkludert bakgrunnsmateriale er seinast 10 arbeidsdagar før møtetidspunktet. Ta helst kontakt for å avtale dato!

Møteplan våren 2024
Måned Dato Dato Dato Dato Dato
Januar 10.01  24.01       
Februar 07.02 Vinterferie      
Mars 06.03 20.03      
April 03.04 17.03      
Mai 15.05 29.05      
Juni 12.06 26.06       

 

Møteplan høsten 2024
Måned Dato Dato Dato Dato Dato
Juli          
August 07.08 21.08      
September 04.09 18.09      
Oktober 02.10 16.10 30.10    
November 13.11 27.11      
Desember  04.12 18.12    

Førebuing

I regionalt planforum vert regionale og kommunale planar etter plan- og bygningslova (pbl) tatt opp. Planane kan vere på ulike trinn i planprosessen. Statlege, regionale og kommunale interesser vert løfta fram og søkt samordna.

Kommunen melder inn sak og fremjer ynskje om deltakeres. Jo tydelegare probemstillingane er formulerte i på meldingsskjemaet, dess betre har dei ulike aktørane høve til å førebu seg på rett nivå.

Her er lenker til informasjonsskriv og påmeldingsskjema:

Informasjon om Regionalt planforum

Påmeldingsskjema til regionalt planforum 2024 (word)

Slik er regionalt planforum organisert

Telemark fylkeskommune leier regionalt planforum og er sekretariat. Statlege og regionale organ og kommunar som er direkte ramma av den aktuelle saka skal delta. Representantar for tilgrensande interesser i saka kan også delta på møtene i planforumet. Kommunen fremjer ynskje om kva dei vil diskutere og kven dei ynskjer skal bli invitert til planforum.

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark er fast deltakar i regionalt planforum. Statens vegvesen, Mattilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat og Bane NOR med fleire møter når planane gjeld deira fag- og sektorinteresse. Dei offentlege organa vert kalla inn etter beste skjønn, og representantane må sjølv vurdere om det er ei relevant sak å delta i.

Mål for regionalt planforum

Forumet skal:

  • vere eit samarbeidsorgan for å gjere plansaksbehandlinga effektiv og føreseieleg. Målet er såleis å minske konfliktnivå og legge til rette for å utvikle gode planar,  og auka samordning mellom lokalt, regional og nasjonalt nivå.  
  • bidra til større forståing for bakgrunn og syn hjå dei ulike nivåa og fagområda.
  • formidle nasjonale og regionale føringar, føresegner og retningsliner
  • stimulere til harmonisering av planar, både mot andre kommunale planar og mot regionale planar.
  • bidra til å utvikle semje mellom dei regionale styresmaktene i fråsegnene til planar å høyring.

Publisert: 30.11.2020 Oppdatert: 04.07.2024 kl.10:44

Heidi Jønholt
Rådgiver - koordinator for planforum
Hanne Birte Hulløen
Rådgiver

Nasjonal planforumsveileder