Regional planlegging

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvar for regional planlegging etter plan- og bygningsloven.

I Telemark fylkeskommune foreligger det ulike regionale planer og strategier vedtatt av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Disse er gjeldende inntil nytt fylkesting vedtar nye planer.

Hva er regionale planer?

Regionale planer gir rammer for helhetlig utvikling og forvaltning i Telemark på tvers av kommunegrenser, og skal legges til grunn for kommunale planer. Planleggingen skjer i samarbeid med kommuner, statlige organer og organisasjoner. 

Til regionale planer blir det også laget tilhørende handlingsprogrammer som beskriver konkrete tiltak som skal følges opp for å gjennomføre de ulike planene. 

Om samfunnutviklerrollen til fylkeskommunen

Regional planlegging er et sentral virkemiddel for å fylle samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunen.

Det er fylkeskommunens oppgave å sørge for at det føres en helhetlig og utviklingsorientert politikk på tvers av sektorer og nivåer i fylket.

Samtidig skal fylkeskommunen påse at utviklingen ikke går på bekostning av mennesker, miljø og bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Regionale planer

Se oversikt over alle regionale planer i  Telemark fylkeskommune

Tor Arne Hellkås
Seksjonsleder