Planer og strategier

Regional transportplan

Den regionale transportplanen peker på hvordan god mobilitet kan utvikles uavhengig av tilgang på bil. Spesielt er transport i byområdene vektlagt, der målet er at trafikkveksten her skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk fremfor privatbil. Gode mobilitetsløsninger for næringslivet er også vektlagt i planen.

Vestfold_transportplan_vedtatt_V1 (002).pdf

Vedlegg

Fylkesvei

Fylkesveinettet er ett av mange verktøy og virkemidler som brukes for å utvikle fylket til et trygt og attraktivt sted, sammen med videregående skoler, kulturtilbud og arealutvikling. En velfungerende infrastruktur binder fylket sammen, og er et viktig premiss for næringslivsutvikling og innbyggernes tilfredshet.

Fylkesveistrategien gir et bilde av status på veinettet, og synliggjør dagens og framtidige utfordringer i Vestfold og Telemark. Den gir kriterier for prioriteringer, og vil være et grunnlag for politiske avveininger mellom ulike innsatsområder. Strategien for fylkesvei legger føringer for prioriteringer på forvaltning, drift, vedlikehold og investering.

Strategi for fylkesveinettet

 

Handlingsprogram fylkesveier Vestfold 
Handlingsprogram for regional plan for samordna areal og transport for Telemark 2019-2022 

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplanen i Vestfold 2018-2021

 

Sykkel og gange

Sykkelstrategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Sykkelstrategi Vestfold
Strategi og plan for myke trafikanter i Grenland
Hovedveinett for sykkeltrafikk i Grenland

 

Sykkelstrategi på høring

Høringsfrist 1. november 2022

Høring Sykkelstrategi Vestfold og Telemark fylkeskommune.pdf

Sykkelstrategi_Vestfold og Telemark fylkeskommune.pdf

Bylogistikk

Begrepet «bylogistikk» handler om forflytning varer, utstyr og avfall inn til, ut fra, innen og gjennom et byområde.

Bylogistikken bør være effektiv og miljøvennlig og bidra til attraktive byer. Bylogistikken handler både om leveranser i bykjerner, lokalisering av terminaler, adkomsten til terminaler og håndteringen av tungtransporten gjennom byområder.

Bylogistikk for Vestfoldbyene

Plan for intermodal godstransport

Nasjonale myndigheter har en målsetting om å flytte en større andel av godstransportarbeidet fra veg til bane og sjø. En mulig introduksjon av godstransport på Vestfoldbanen, og mulighet for godsomlasting til eller fra sjø i Larvik og Grenland, vil gi et godt bidrag til reduserte klimagassutslipp fra mobile kilder i de to fylkene. Denne interregionale planen staker ut kursen for dette arbeidet i Vestfold og Telemark.

Plan for intermodal godstransport for Vestfold og Telemark

Kollektivtransport

Busstrategi for Grenland 2015-2025

Kollektivtrafikk utenfor bykjernene; Høringsfrist 1. november

Høringsbrev - Strategi for alternative kollektivløsninger i områder med lavere.pdf

Vedlegg 1 Strategidokument og kunnskapsgrunnlag.pdf

Vedlegg 1.1 Handlingsdel.pdf

Vedlegg 1.2 Samarbeidsarenaer i dag.pdf

vedlegg 1.3. Eksempel på prosjekt og piloter.pdf

Båt- og ferjestrategi

Regional strategi for båt og ferje er den første strategien om båt og ferje i Vestfold og Telemark og er et kunnskapsgrunnlag med overordna føringer for videre arbeid med båt og ferje i rute. Strategien gir anbefalinger for både lovpålagte tjenester med båt og ferje og ikke-lovpålagte båtruter. Strategien ble vedtatt i Fylkestinget 26. april 2022.

Regional strategi for båt og ferge_Vedtatt 26.04.2022

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 09.11.2023 kl.13:42