Klima og ressursforvaltning

En traktor i en grønn åker i fugleperspektiv.
I Telemark står industrien står for 81 % av klimagassutslippene i fylket. For å nå fylkets mål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 sammenliknet med 2009, må utslippene kraftig ned de kommende årene. Telemarks mangfoldige ressursgrunnlag utgjør et av regionens viktigste fortrinn, og ressursene må forvaltes på en bærekraftig måte for framtidige generasjoner.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården