10. Mindre ulikhet

FNs bærekraftsmål 10 har som mål å redusere ulikhet i og mellom land.

Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere. Dette fører ikke automatisk til mindre fattigdom. Vi må redusere ulikheter mellom land, og innad i land, for å kunne skape en bærekraftig utvikling.

En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det gjelder både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter.

Slik jobber vi med å redusere ulikhet i Telemark

Tannhelse og forebygging

FNs bærekraftsmål 10 Mindre ulikhet fokuserer blant annet på at alle skal ha like muligheter og redusere forskjellbehandling og fremme sosial og økonomisk inkludering (delmål 10.2 og 10.3).

Kulturelle og sosioøkonomiske forskjeller spiller en viktig rolle for tannhelsen hos barn og voksne. Øst-europeiske barn har som regel dårligere tannhelse enn flyktninger både fra Asia og Afrika. Disse pasientene og deres foreldre/foresatte trenger tilrettelagt informasjon og veiledning om hvordan de selv kan ivareta sin egen og sine barns tannhelse, ikke minst på grunn av språkbarrierer.

Fylkeskommunen skal i 2020 styrke utadrettet og helsefremmende arbeid. Helsepersonell, barnevernspedagoger, lærere, foreldre og brukere skal tilbys informasjon og bevisstgjøres om nødvendige kostholdsvaner og tann- og munnhelse for alle faser i livet.

Les mer om:

Lær mer om ulikhet

Temaside om fattigdom
Statistikk: IHDI-indeks avslører forskjellene
Statistikk: Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
Statistikk: Bistand mottatt
Undervisning om bærekraftig utvikling
Temaside om menneskerettigheter

Oppdatert: 27.11.2023 kl.10:47

M+Ñl-10-RGB.jpg

 

Delmål til mål 10

10.1 Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen.

10.2 Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

10.3 Sikre like muligheter og redusere forskjellsbehandling, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet.

10.4 Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller.

10.5 Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket.

10.6 Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner, slik at institusjonene blir mer velfungerende, troverdige, ansvarlige og legitime.

10.7 Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regelmessige og ansvarlige former, blant annet ved å gjennomføre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk.

10.a Gjennomføre prinsippet om særbehandling og differensiert behandling av utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, i samsvar med avtaler med Verdens handelsorganisasjon.

10.b Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der behovet er størst, særlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes egne planer og programmer.

10.c Innen 2030 redusere transaksjonsgebyrene til under tre prosent ved pengeoverføringer fra utflyttede til hjemlandet, og avskaffe overføringsordninger der gebyrene overstiger fem prosent.

Logo-liggende-farger-RGB Uten FN-logo.jpg