3. God helse

FNs bærekraftsmål 3 har som mål å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden.

For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste 15 årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store helseutfordringer må håndteres.

Slik jobber vi med helse i Telemark

Folkehelse

Folkehelsa Telemark, slik som sosiale helseforskjeller og fysisk og psykisk helse, påvirkes av samfunnsforholdene. Å skape god helse og trivsel for alle ved å utvikle gode og helsefremmende lokalsamfunn og legge til rette for at innbyggerne kan ta ansvar, delta, være aktive, ta sunne valg, mestre og ta kontroll over egen hverdag, vil være viktig i folkehelsearbeidet i den nye regionen.

Les mer om:

Kultur og frivillighet

Telemark har en stolt historie og et stort mangfold av kulturuttrykk. Det gir regionen identitet og et rikt kulturliv. Det er imidlertid en utfordring å styrke mangfoldet av profesjonelle kunst- og kulturmiljøer i regionen. Det er behov for å legge til rette for flere fleksible arenaer for kulturopplevelse og kulturutøvelse – der folk er.

Regionen har et geografisk mangfold som gir gode muligheter til å drive og tilrettelegge for mange ulike aktiviteter på fjellet, langs kysten og i innlandet både sommerog vinterstid. For å redusere sosiale forskjeller i aktivitetsnivået, må vi tilrettelegge for idrett og friluftsliv som også ivaretar lavterskelaktiviteter.

Les mer om:

Opplæring og kompetanse

Et godt opplæringstilbud er avgjørende for at barn og unge i Telemark skal sikres en trygg og sunn oppvekst som kvalifiserer alle til et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Les mer om:

Levekår og integrering

Telemark har utfordringer med relativt lav sysselsetting og høy
arbeidsledighet, særlig blant unge og innvandrere. Regionen har landets høyeste andel barn i lavinntektsfamilier, og mange av disse har innvandrerbakgrunn.

Det er viktig å få til en samordnet innsats for integrering og kvalifisering for å få flere med innvandrerbakgrunn i utdanning og arbeid.

Utdanning er en svært viktig forutsetning for å kunne konkurrere på arbeidsmarkedet og for å oppnå gode levekår. Høy deltagelse i arbeidslivet er en forutsetning for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Arbeid er også viktig for helsa, blant annet som en sosial arena som kan gi opplevelser av samhold, gjensidig anerkjennelse og skape og oppleve mening, og fordi arbeid gir den enkelte inntekt og økonomisk trygghet.

Les mer om:

Tannhelse og forebygging

Fylkeskommunens ambisjon er å yte god tannhelsetjeneste til alle innbyggerne i Telemark, men særlig til de som trenger det mest. Dette gjelder sårbare grupper som barn som opplever omsorgssvikt og utrygghet i hverdagen, voksne med tannlegeskrekk og pasienter som sliter med rus og psykiske helseproblemer.

Selv om de fleste barn og unge har god tannhelse er det viktig at marginale grupper med store utfordringer kan få tilrettelagt tannbehandling.

Sektoren skal i 2020 starte opp et initiativ for psykologisk støtte til foreldre og barn i denne gruppen. Målet er å bevisstgjøre foreldrene om deres ansvar for sine barns tannhelse, men også for å hjelpe barn som er redde og utrygge i behandlingssituasjonen. Sektoren sendte i 2018 75 bekymringsmeldinger til barnevernet.

FNs bærekraftsmål 3 God helse understreker blant annet betydningen av å oppnå allmenn dekning av helsetjenester (delmål 3.8). På landsbasis er det kun 25 % av eldre og kronisk syke som mottar helsetjenester i hjemmet som får nødvendig informasjon om sine rettigheter til gratis tannhelsetjenester ved fylkeskommunenes tannklinikker. Ulike forvaltningsnivå og taushetsplikt bidrar til dette.

Fylkeskommunen vil i 2020 gjennomføre et nytt samarbeidsprosjekt med helse- og omsorgssektoren i flere av fylkets kommuner med målsetning om at alle som mottar helsetjenester i hjemmet skal få automatisk varsel om sine rettigheter.

Les mer om:

Lær mer om helse

Statistikk: Barnedødelighet
Statistikk: Tuberkulosetilfeller
Statistikk: Forventet levealder
Statistikk: Svangerskapsrelatert dødelighet
Statistikk: Selvmord
Undervisning om bærekraftig utvikling
Temaside om bærekraftig utvikling

Oppdatert: 27.11.2023 kl.09:54

M+Ñl-3-RGB.jpg

 

Delmål til mål 3

3.1 Innen 2030 redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 levendefødte.

3.2 Innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år, med et felles mål for alle land om å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1 000 levendefødte og blant barn under fem år til høyst 25 per 1 000 levendefødte.

3.3 Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer.

3.4 Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.

3.5 Styrke forebygging og behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol.

3.6 Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.

3.7 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer.

3.8 Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, herunder beskyttelse mot økonomisk risiko, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris.

3.9 Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord.

3.a Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader i alle land.

3.b Støtte forskning om og utvikling av vaksiner og medisiner mot smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer som primært rammer utviklingsland, sørge for tilgang til nødvendige medisiner og vaksiner til en overkommelig pris, i samsvar med Doha-erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelse, som bekrefter utviklingslandenes rett til fullt ut å anvende bestemmelsene i avtalen om handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettigheter om adgangen til å verne om folkehelsen og særlig til å sørge for tilgang til medisiner for alle.

3.c Oppnå betydelig bedre finansiering av helsetjenester og økt rekruttering, utvikling og opplæring av helsepersonell i utviklingsland samt arbeide for at slikt personell blir værende i landene, særlig i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater.

3.d Styrke kapasiteten i alle land, særlig i utviklingsland, for tidligvarsling, risikobegrensning og håndtering av nasjonale og globale helserisikoer.