Våre fylkesveger

Telemark fylkeskommune eier, drifter og forvalter omtrentlig 1907 kilometer fylkesvei. I tillegg kommer gang- og sykkelvei som også fylkeskommunen har ansvar for å drifte og forvalte langs fylkesvei. Vårt mål er at Telemark skal ha et bærekraftig transportsystem og at det skal være trygt og stabilt å ferdes på fylkesveinettet.

Det betyr at du som trafikant, enten du kjører bil eller sitter på bussen, skal oppleve turen som trygg og vite at du kommer fram i tide. 

Det betyr også at vi jobber for å gjøre det attraktivt å gå, sykle og bruke buss i hverdagen til skole, jobb og fritidsaktiviteter for de som bor i tettbygde strøk og byer med godt utbygd kollektivrutenett og gang - og sykkelveger.

Slik jobber fylkeskommunen

Fylkeskommunen er en regional utviklingsaktør og har ansvar for å sikre at verdiene og funksjonene i fylkesvegnettet blir forvaltet i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer.

Organisasjonen er politisk styrt og det er de folkevalgte som bevilger penger til fylkesveiene. Hvert år vedtar fylkestinget hvilke investeringer som skal gjøres på fylkesveiene.

Investeringer

Fylkeskommunen utarbeider fireårige handlingsprogram, som definerer investeringstiltak for fylkesvegnettet.

Investeringsprogrammet blir vedtatt som en del av handlingsprogrammet for Regional plan for samordna areal og transport for Telemark og Regional transportplan for Vestfold.

Telemark fylkeskommune vedtok 24. oktober 2018 handlingsprogrammet for 2019-2022. Handlingsprogrammet til Telemark for 2019-2022 er en rullering av Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2015-2025.

Handlingsprogram for Telemark for perioden 2024-2027 skal behandles politisk i løpet av våren.

Fylkesveger i Telemark

Kartet viser fylkesveger i Telemark.