Dine rettigheter

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr gratis tannbehandling eller tannbehandling til redusert pris til flere grupper i befolkningen. Her kan du lese om hvem tilbudet gjelder for. Tilbudene omfatter nødvendig tannbehandling og ikke kosmetikk.
Barn og ungdom 0-18 år

Barn og ungdom i alderen 0–18 år har krav på gratis tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. All behandling er gratis, fra det øyeblikket du er født og ut året du fyller 18 år.

Din lokale tannklinikk kaller deg jevnlig inn til kontroller. Disse begynner som regel ved 3-årsalderen. Hyppigheten av kontrollene tilpasses din tannhelse, men 24 måneder er standard for friske pasienter. 

Før barnet fyller 3 år, blir tannhelsen fulgt opp av en helsesykepleier på den lokale helsestasjonen. Ved behov blir barnet henvist til oss.

19-24 år

Fra og med 1. januar i det året du fyller 19 år, er ikke tannbehandlingen lenger gratis. Du betaler da 25 % av full pris på behandlingen. Prisreduksjonen gjelder ut året du er 24 år.

Eldre, uføre og langtidssyke i institusjon

Dersom du bor på sykehjem, eller i et bo- og behandlingssenter, har du rett til gratis tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten. Tilbudet gjelder kun nødvendig tannbehandling som hjelper deg å tygge maten, snakke klart og omgås andre uten ubehag fra tennene dine.

For å kvalifisere til gratis tannbehandling må du ha bodd i en slik institusjon i minst tre sammenhengende måneder. I løpet av de første tre månedene av oppholdet ditt, tilbyr vi bare tannbehandling ved akutte behov. Dersom du oppholder deg ved en privat institusjon som ikke har en avtale med det statlige eller kommunale helseforetaket, har du dessverre ikke rett til gratis tannbehandling.

Personalet på din institusjon kan gi deg flere opplysninger og hjelpe deg med å finne ut om du kvalifiserer for dette tilbudet.

Her finner du tilbud- og innmeldingsskjema for pasienter i hjemmesykepleie, institusjoner og bofellesskap.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider om tannbehandlingstilbudet til eldre, uføre og langtidssyke i institusjon eller med hjemmesykepleie.

Eldre, uføre og langtidssyke med helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)

Hvis du mottar helsetjenester i ditt eget hjem, kan du være berettiget til gratis tannbehandling gjennom den offentlige tannhelsetjenesten. Rettigheten avhenger av typen, varigheten og omfanget av de helsetjenestene du mottar hjemme. Generelt kvalifiserer du for dette tilbudet etter å ha mottatt hjemmesykepleie i 3 måneder.

Med hjemmesykepleie menes helsetjenester i hjemmet i form av lettere behandling som f.eks. sårbehandling, medisinhåndtering, psykiatrisk sykepleie og lignende. Det er viktig å understreke at hjemmesykepleie er forskjellig fra personlig assistanse og praktisk bistand - som matlaging, hjelp til å dusje, handle, møte til avtaler og lignende. Slike tjenester regnes ikke som hjemmesykepleie.

Kommunen har ansvaret for å informere deg om tilbudet. Hvis du har rett til og ønsker å motta gratis tannbehandling, vil kommunen kontakte tannhelsetjenesten. Du kan også snakke med hjemmesykepleieren din for mer informasjon og for å sjekke om tilbudet gjelder for deg.

Her finner du tilbud- og innmeldingsskjema for pasienter i hjemmesykepleie, institusjoner og bofellesskap.

 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider om tannbehandlingstilbudet til eldre, uføre og langtidssyke i institusjon eller med hjemmesykepleie.

Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon

Alle innbyggere med psykisk utviklingshemming har rett på gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten.


For å benytte seg av dette tilbudet, må diagnosen være bekreftet av enten fastlege eller psykiater og kodet som F70-F79 etter ICD-10-systemet, eller som P85 i henhold til ICPC2

Rettigheten gjelder kun personer med disse spesifikke diagnosene. De med andre lignende eller alvorlige diagnoser har ikke samme rettigheter.

 

Voksne rusavhengige

Er du rusavhengig, har du rett til gratis tannbehandling hvis du oppfyller ett av disse kriteriene:

  • Du får LAR- behandling (legemiddelassistert rehabilitering)
  • Du mottar tjenester fra kommunen eller rusomsorg som faller under helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav a-c og § 3-6 nr.2.
  • Du får behandling ved en privat rusinstitusjon med avtale med et kommunalt eller statlig helseforetak.

Tilbudet gjelder kun nødvendig tannbehandling. Det vil si tannbehandling som er nødvendig for at du skal kunne spise, snakke og omgås andre uten at tennene skaper problemer.

Du har først rett på gratis tannbehandling når du har vært eller er ment å være under behandling sammenhengende tre måneder eller mer. I noen situasjoner kreves ukentlige tjenester fra kommunen eller rusomsorgen.

Ta kontakt med din ruskontakt for å finne ut om du har rett til gratis tannbehandling. De hjelper deg også med utfyllingen av nødvendige skjemaer.

Her finner du søknad om tannbehandling til voksne rusavhengige 

Les mer på Helsedirektoratets nettsider om tannbehandlingstilbudet til voksne med ruslidelser.

Flyktninger og asylsøkere 

Barn og unge 0–24 år

I løpet av de første 6 månedene i Norge, tilbyr vi gratis akutt tannbehandling. Ved behov gjennomfører vi også forebyggende behandling for å forebygge skader på tennene.

Når flyktninger og asylsøkere har vært i Norge i mer enn 6 måneder, får barn og unge de samme rettighetene som norske barn og unge til gratis tannbehandling. Barn og unge fra 0–18 år mottar tannbehandling gratis. Unge voksne mellom 19 og 24 år betaler selv 25 % av tannbehandlingskostnadene. Det samme gjelder tolkeutgifter. 

På våre nettsider kan du lese mer om tolketjenester

Voksne

Som voksen flyktning eller asylsøker er det ditt eget ansvar å oppsøke tannlege ved behov. Du dekker selv kostnadene for tannbehandlingen og eventuelle tolkeutgifter.

På helsedirektoratets hjemmeside kan du lese mer om helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Innsatte i fengsel

Som innsatt i fengsel har du alltid rett til akutt tannbehandling når du trenger det, uansett soningslengde.

Har du en soningstid på over tre måneder, vil du få tilbud om nødvendig gratis tannbehandling. Dette tilbudet gjelder for deg som soner i fengsel eller bor i en overgangsbolig.

Hjemmesoning gir ikke rett til gratis tannbehandling.

Pasienter med tannbehandlingsangst (TOO)

Hvis du føler ubehag eller frykt for tannbehandling, er det ikke uvanlig. Tannleger kan ofte hjelpe deg med å håndtere behandlingen til tross for din angst. Del bekymringene dine med tannlegen din - det kan gjøre en stor forskjell.

Hvis du har alvorlig tannbehandlingsangst, finnes det ekstra hjelp å få. Vi tilbyr angstbehandling for deg som sliter med vanlig tannbehandling på grunn av tortur, overgrep og/eller odontofobi (tannbehandlingsskrekk).

Voksne kan henvende seg på eget initiativ eller være henvist fra tannlege, tannpleier, lege eller psykolog.

Her kan du lese mer om vårt tilbud til deg med tannbehandlingsskrekk.

Mer informasjon om tilrettelagt tannbehandling finner du også på tooinfo.no og på hjemmesiden til Helsedirektoratet.

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 01.02.2024 kl.08:06