Tilskuddsordninger

Her finner du en oversikt over alle tilskudd fylkeskommunen gir under områdene kompetanse, integrering og inkludering.

Denne siden vil bli oppdatert med tilskuddsordninger for 2024.

Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU) 2023

Formålet med Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap (TIRU)

Denne tilskuddsordningen er til vurdering i Telemark fylkeskommune. Oppdatert informasjon kommer så snart det har kommet avklaringer for 2024.

TIRU skal fremme inkludering i arbeids- og samfunnsliv i Vestfold og Telemark. Hovedutvalg for næring og reiseliv (HNR) etablerte ordningen i 2021 og  fylkestinget vedtok videreføring og økt ramme i budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026. Reviderte retningslinjer for 2023 ble vedtatt i HNR i sak 10/23.

TIRU skal bidra til å løse utfordringer i Vestfold og Telemark knyttet til utenforskap. Formålet med ordningen er å styrke mulighetene utsatte grupper har til å gjennomføre utdanning og komme i arbeid. Aktuelle søkere er frivillige organisasjoner, bedrifter/virksomheter, kommuner og andre offentlige instanser.

Fylkeskommunen søker prosjekter som vil være et supplement til det offentlige tilbudet, og som søker nye og innovative løsninger hvor brukermedvirkning og likeverd står sentralt. Videre er det ønskelig med samarbeid med andre aktører, og til sist at prosjektet og tiltakene ikke omfattes av andre ordninger.

Det kan søkes om midler til prosjekter som retter seg inn mot følgende utfordringer:

Høy andel unge utenfor arbeid og utdanning
Vestfold og Telemark har en særskilt høy andel unge utenfor utdanning og arbeid. Samtidig øker andelen av unge som av ulike årsaker, blant annet psykiske helseutfordringer, blir uføretrygdet. Det er behov for å satse mer på videreutvikling av tiltak som bidrar til å få flere unge inn i ordinært arbeid og til å fullføre utdanning.

Lav sysselsetting og høy andel uføre, samt lav verdiskaping
Det er viktig å understøtte vekst i sysselsettingsintensive næringer og næringer innen bærekraftig omstilling. Det er behov for å videreutvikle tiltak som ser ut til å ha god effekt for å sikre sysselsetting, og dermed arbeidsinkludering.

Høy andel personer med fremmedspråklig/-kulturell bakgrunn utenfor arbeid og utdanning
Det er behov for tiltak som styrker denne gruppens forutsetninger for å bli inkludert i arbeids- og samfunnsliv. Av ulike årsaker er det ikke alle i denne gruppen som i dag klarer å stå i jobb eller utdanning. For å forbygge langvarig utenforskap, er det viktig at det tilbys andre meningsfulle aktiviteter som kan bidra til inkludering og integrering, slik at målgruppen på sikt styrker sine muligheter for arbeid og utdanning.

Søknadsfristen for 2023: Søknadsfristen er utløpt. Det ble bevilget 2,5 millioner i tilskudd til prosjekter i Vestfold og Telemark i 2023.

Tidligere tildelinger

Her ser du hvilke prosjekter som tidligere har fått tilskudd gjennom TIRU. Listen oppdateres med tildelingen for 2023 så snart søknadsbehandlingen er avsluttet.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål 
Kjersti Isachsen
kjersti.isachsen@vtfk.no
Mobil: 40 20 39 18

Marita Bruun
marita.bruun@vtfk.no
Mobil: 99 61 44 12

Lenke til den politiske saken om TIRU 2023 finnes her

 

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. Dette er en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Les mer om BIO-ordningen.

Tilskudd til fagskoler

Vestfold og Telemark fylkeskommune gir tilskudd til fagskoler i fylket, for å kunne tilby kompetanse som arbeidslivet har behov for lokalt, regionalt og nasjonalt. Private og offentlige fagskoler kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.

Les om tilskudd til fagskole her.

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 13.03.2024 kl.08:57