Gå eller sykle?

Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for at flere kan gå eller sykle i hverdagen. Mål om nullvekst i personbiltrafikken i de store og mellomstore byområdene er satt i Nasjonal Transportplan. Nullvekstmålet innebærer at persontransportveksten skal tas med kollektivtrafikk, gange og sykling. Kommunene må sikre en arealutvikling som bygger opp om disse transportformene.

I Regional planstrategi (RPS) har fylkestinget vedtatt å øke attraktivitet for sykkel ved å jobbe med blant annet trygge skoleveier og arbeidsreiser, sykkelruter for ulike syklister, universelt utformede turveier og tilby søkbare midler. Når flere velger å gå eller sykle gir dette bedre folkehelse, redusert støy, mindre utslipp, og triveligere byer og tettsteder. Ved å legge til rette for gange, sykkel og kollektivtrafikk blir det mindre behov for bruk av personbil. Dette vil gjøre at byer og tettsteder blir mer tilgjengelig for alle. Færre biler fører til mindre køer og bedre klima. 

FNs bærekraftsmål skal legges til grunn i fylkeskommunens arbeid. For å lykkes med bærekraftsmålene og nullvekstmålet i Nasjonal transportplan (NTP) er det viktig å satse på gange og sykkel. Attraktivitet og opplevd trygghet er viktig for de gående og syklende. Et godt samarbeid med kommunene, næringsliv og andre aktører må til for å oppnå målene.

Sammen om aktive liv: Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029  

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen og kommunene samarbeider om ansvaret for å bygge og vedlikeholde gang- og sykkelveger langs fylkesvegene. Prioritering av tiltak skjer gjennom «Handlingsprogram for fylkesveger».  Innenfor byer og tettsteder og er det viktig at fylkesvegenes utforming tilpasses omgivelsene og legger til rette for en prioritering av gående og syklende. Gode rutiner for drift og vedlikehold, både sommer og vinter, er en viktig del av av arbeidet med å få flere til å gå eller sykle.

Gjennom rollen som regional utviklingsaktør bidrar fylkeskommunen til helhetlig samfunsutvikling ved å ivareta det overordna perspektivet. Dette skjer blant annet ved utarbeidelse av regionale planer og strategier, uttalelser til kommunale planer og i veiledningsrollen overfor kommunene, og i samhandling om konkrete prosjekter. Utbyggingsmønster og transportsystem skal bidra til å fremme bærekraftige byer og tettsteder. Mer kompakt arealbruk og fortetting med kvalitet vil gjøre det enklere og mer attraktivt å gå og sykle i hverdagen.

Det arbeides med en ny felles sykkelstrategi for Vestfold og Telemark som planlegges vedtatt våren 2023. Fra før har Vestfold en sykkelstrategi vedtatt i 2012. I Grenland har de en strategi og plan for myke trafikanter, som er under revidering. For øvrige Telemark er satsingen på sykkel og gange forankret i regional plan for samordna areal og transport i Telemark (ATP Telemark).  

Sykkelregionen Vestfold og Telemark

For å jobbe med sykkelregionen Vestfold og Telemark er det inngått gjensidig forpliktende Sykkelbyavtaler mellom fylkeskommunen, Statens vegvesen og kommunene Horten, Sandefjord, Larvik, Tønsberg og Midt-Telemark. I tillegg deltar Bypakke Grenland i sykkelregionens nettverk. Partene forplikter seg til å jobbe for å fremme sykling i den enkelte kommune gjennom konkrete handlingsplaner og prioritering av ressurser til fremme av sykling. 

Sykkelbyavtalene ble fornyet våren 2022 og varer frem til 2025. Prioriterte innsatsområder i de nye avtalene er å:

  • øke andelen som sykler på korte reiser i sentrum,
  • øke andelen som bruker sykkel på arbeids-, studie- og skolereiser. 

Nettverk for bygdesykling i Vestfold og Telemark

Nettverket er en møteplass med fokus på økt sykling utenfor byene. Her kan kommunene utveksle erfaring og diskutere muligheter og utfordringer. Kommunene Seljord, Vinje, Tokke, Midt-Telemark, Hjartdal, Nissedal, Kviteseid og Larvik er deltagere i dag, men nettverket er åpent for alle kommuner i fylket. Fylkeskommunen er sekretariat. Det gjennomføres vanvligvis ca 3 møter i året. Ta kontakt med Mariann Førsund-Hansen i sektor for Samferdsel, Miljø og Mobilitet for mer informasjon. 

Sykkelstrategi for Vestfold og Telemark

Det er utarbeidet en sykkelstrategi for Vestfold og Telemark. Det legges opp til vedtak i Fylkestinget i mars 2023. 

Tilskuddsmidler for økt sykling og gange

I 2023 er det tilgjengelige midler som kommunene kan søke på for arbeid som fremmer sykkel og gange. Midlene skal bidra til å stimulere arbeid med gående og syklende i kommuner som ikke får økonomisk støtte til dette via sykkelbyavtaler eller gjennom bypakker med statlige belønningsmidler. Kommunene som kan søke vil få brev med mer info før sommeren. For mer informasjon, kontakt Kristina Ellwood i sektor for Samferdsel, Miljø og Mobilitet. 

Trafikksikkerhet for gående og syklende

Det er mange ulike aktører som jobber for å øke sikkerheten langs vegene i fylket. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet er noen av de viktigste samarbeidspartnerne våre. Fylkeskommunen har  ansvaret for å samordne alt trafikksikkerhetsarbeidet. Dette ansvaret er delegert til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Trafikksikkerhet for myke trafikanter får mye oppmerksomhet i FTU. Det er tiltak for myke trafikanter som i størst grad mottar tilskudd. Mer informasjon om trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og Telemark samt tilskuddsordningene ligger på siden Trafikksikkerhet.

Sentrumsnære turveier med universell utforming

I Vestfold og Telemark har mange kommuner i flere år jobbet målrettet og tverrfaglig med utvikling av turveger for alle. Tilgjengelige turveger i nærmiljøet inkluderer alle brukergrupper og styrker både stedsutvikling og folkehelse.
 
 

Anbefalte turer

Det er mange flotte turmuligheter i Vestfold og Telemark for en aktiv hverdag. For tips til en tur på sykkel, til fots eller på vann, se linker under: 

På tur i Vestfold og Telemark

Sykkelruter i Vestfold

Sykkelruter i Telemark

UT.no

 

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 25.10.2023 kl.10:32