PPT, OT og alternative opplæringsarenaer

Person med skateboard
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) har et bredt mandat og oppgavene er forankret i opplæringsloven § 5-6: PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det.

PP-tjenesten har samtaler med ungdom som strever med å nå sine opplæringsmål.

PP-tjenesten utreder og vurderer behov for tilretteleggingstiltak med bakgrunn i læreforutsetnigner, livssituasjon samt fysiske og psykiske helseutfordringer.

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som kan gi veiledning til hjemmet, eleven, lærling/lærekandidat, skole, bedrift eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Hensikten er et inkluderende, likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. PPT har en dobbelkompetanse på pedagogiske og psykologiske utfordringer som er nødvendig for å gjøre gode vurderinger av elevers behov. Et helhetlig syn på elevers vanskebilde er avgjørende for god tilrettelegging, trivsel og gode læringsresultater.

Henvendelse til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte. Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

Henvisning / Skolens pedagogiske rapport / Samtykke

Henvisningsskjema Elev

Henvisningsskjema lærling/lærekandidat

Henvisningsskjema ungdom i OT 

Skolens pedagogiske rapport

Pedagogisk rapport bedrift

Pedagogisk mal utvidet tid

Henvisningsskjema system

Personvern og samtykkeerklæring

Kontaktinformasjon

Sentralbord PPT   35 91 86 80

E-post: post-ppt@telemarkfylke.no 

 

Postadresse:

PP-tjenesten

Telemark fylkeskommune

postboks 2844

3702 SKIEN

 

Besøksadresse 

Kongens gate 9

3717 SKIEN

 

Ansatte i pedagogisk psykologisk tjeneste 

PP-rådgivere fordelt på skoleansvar